AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID

I. Aanvullende algemene voorwaarden

1. Werkingssfeer en gebruiksvoorwaarden

De hierna volgende aanvullende algemene voorwaarden gelden tussen u en de handelaar voor alle met de handelaar afgesloten overeenkomsten waarbij een RatePAY betaalmethode gebruikt wordt.

De aanvullende algemene voorwaarden hebben in conflictgeval voorrang op anders vermelde algemene voorwaarden van de handelaar.

Tussen u en RatePAY GmbH (kort ‘RatePAY’) komt geen contract tot stand, tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld.

Het gebruik van RatePAY betaalmethoden is enkel voor de volgende klanten mogelijk die gebruikers zijn volgens § 13 BGB en het achttiende levensjaar voltooid hebben.

De handelaar behoudt zich het recht voor uw kredietwaardigheid te controleren. De verdere details hieromtrent kunt u herleiden uit het RatePAY privacybeleid dat u in dit document onder punt II kunt terugvinden. Wanneer u op basis van onvoldoende kredietwaardigheid dan wel het bereiken van de handelaars omzetgrens dan wel de handelaar overstijgende kopers omzetgrens het gebruik van de door u gekozen RatePAY betaalmethode niet mogelijk is, behoudt de handelaar zich het recht voor u een alternatieve betaalmogelijkheid aan te bieden.

De handelaar is bevoegd vorderingen inclusief alle daaraan verbonden bijkomende rechten die door het gebruik van een RatePAY betaalmethode ontstaan, aan derden over te dragen.

De bij het gebruik van een RatePAY betaalmethode ontstane vorderingen worden in het kader van een lopend factoringcontract aan RatePAY overgedragen. Betalingen met schuldaflossende werking kunnen enkel aan RatePAY gedaan worden.

Het eigendom van de waren blijft onder voorbehoud van de volledige betaling.

2. RatePAY betaalmethoden

Voor uw koop op het internet kan uw handelaar u met ondersteuning van RatePAY de volgende RatePAY betaalmogelijkheden naar keuze beschikbaar stellen. Het antwoord op veelgestelde vragen (FAQ) vindt u terug op onze website: https://www.ratepay.com/en/customer/faqs/.

2a) RatePAY factuur

Met RatePAY factuur kiest u voor een koop op rekening. U ontvangt een factuur die binnen een door de handelaar vastgestelde termijn en zonder mindering te voldoen is.

Wanneer u de factuur niet op zijn laatst per vervaldatum betaalt, blijft u ook zonder afzonderlijke aanmaning in gebreke, mits de betaling uitblijft ten gevolge van een oorzaak waarvoor u niet de verantwoordelijkheid draagt.

Wanneer u in gebreke bent, is RatePAY gemachtigd voor iedere aanmaning aangemeten aanmaningskosten alsmede rente ter hoogte van vijf procent boven de actuele rentestand van de Europese Centrale Bank in rekening te brengen.

II. Privacybeleid van RatePAY GmbH

1. Waarom wij u om uw toestemming voor datagebruik vragen

De handelaar stelt u voor uw bestellingen één of meerdere zogenaamde RatePAY betaalmethode(n) beschikbaar. Hierbij werkt de handelaar samen met RatePAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn (hierna ‘RatePAY’), die de handelaar daarbij helpt de waarschijnlijkheid van een deugdelijke betaling vast te stellen. Om deze risicoanalyse door te kunnen voeren, is de handelaar erop aangewezen uw klantgegevens aan RatePAY over te dragen en vraagt u daarom, alsmede voor hierna genoemde doeleinden, om uw toestemming. De toestemmingsverklaring is vanzelfsprekend vrijwillig. Wij vragen u om begrip voor het feit dat u zonder toestemming geen RatePAY betaalmethoden kunt gebruiken. Dit RatePAY privacybeleid geldt natuurlijk enkel wanneer u een RatePAY betaalmethode wilt gebruiken.

Neemt u alstublieft ook het privacybeleid van de handelaar in acht.

2. Om welke gegevens gaat het

Het is voor ons belangrijk u uitvoerig en transparant te informeren welke gegevens wij van u bewaren, verwerken en gebruiken. Concreet gaat het daarbij om de volgende gegevens en de bij de analyse hiervan gebleken resultaten (hierna genoemd ‘klantgegegevens’):

 • Personalia: naam (titel, voornaam, achternaam), geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Bankgegevens (RatePAY incasso): rekeninghouder, rekeningnummer, kredietinstituut, (IBAN, BIC/Swift)
 • Bestelgegevens: gegevens met betrekking tot uw huidige, voorgaande en/of toekomstige bestellingen bij de handelaar en overige online shops waarmee RatePAY samenwerkt, zoals informatie over uw gekozen producten en betaalmethoden.
 • Kredietwaardigheidsgegevens: gegevens, in het bijzonder van informatiebureaus en verdere samenwerkingspartners die uitspraken over uw kredietwaardigheid doen, zoals bijvoorbeeld gegevens over eventuele vorderingen op uw naam en overige kredietwaardigheidsgegevens, in zoverre het gebruik daarvan volgens de relevante privacy gerelateerde wetgeving toegestaan is.
 • Technische gegevens: informatie over het door de gebruiker gebruikte apparaat (‘apparaatspecifieke gegevens’) en gegevens over het gebruik van de website van de handelaar. Hierbij worden de technische gegevens aan Risk. Ident GmbH, Sternstraße 105, 20357 Hamburg overgedragen.

3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt

De handelaar gebruikt uw klantgegevens voor het doorvoeren van de hierna nader gespecificeerde risicoanalyses, die deels plaatsvinden op basis van een geautomatiseerde dataverwerking. Daarnaast gebruikt de handelaar uw klantgegevens voor het verwerken van uw bestelling, de overdracht van vorderingen alsmede verdere wettelijk toelaatbare doelen op basis van volgende bepalingen.

3a) Risicoanalyses voor bestellingen bij de handelaar bij keuze van een RatePAY betaalmethode

Met uw inwilliging van dit RatePAY privacybeleid gaat u ermee akkoord dat,

(i) de handelaar uw klantgegevens aan RatePAY overdraagt en dat RatePAY uw klantgegevens, in zoverre het hierbij gaat om het opdracht geven tot, de aanname en beëindiging van uw overeenkomst met de handelaar, overdraagt aan SCHUFA Holding AG („SCHUFA“), Infoscore Consumer Data GmbH („ICD“), Creditreform Boniversum GmbH („CBG“) Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG („BWI“) en/of CRIF AG / GmbH („CRIF“) en van hen informatie over u ontvangt. Tot deze informatie behoren eventueel kredietwaardigheidsinformatie op basis van mathematisch-statische procedures waarbij tijdens de berekening ook adresgegevens in acht genomen worden (de gewonnen informatie wordt hierna ‘scorewaardes’genoemd);

(ii) dat RatePAY op basis van deze informatie en overige klantgegevens eigen scorewaardes en overige beoordelingen (zoals risicocategorieën) opstelt, dat RatePAY op basis hiervan een besluit over de beschikbaarheid van de door u gewenste RatePAY betaalmethode neemt, te weten voor uw huidige alsmede toekomstige bestellingen in de online shop van de handelaar en deze besluiten aan de handelaar, alsmede – in geval van het overdragen van vorderingen aan de betreffende schuldeiser – overdraagt. Verder gebruikt de handelaar adresgegevens om het risico van betaaluitval in individuele gevallen te kunnen inschatten.

3b) Risicoanalyses voor bestellingen bij overige online shops bij keuze van een RatePAY betaalmethode

Met uw inwilliging van dit RatePAY privacybeleid gaat u er daarnaast mee akkoord dat RatePAY de onder punt 3a) omschreven risicoanalyses ook voor de exploitanten van overige online shops doorvoert. Verwerking en gebruik van klantgegevens voor deze doeleinden vindt enkel dan plaats wanneer u bij dergelijke online shops waarmee RatePAY samenwerkt een concrete bestelling met gebruik van een RatePAY betaalmethode wilt plaatsen.

3c) Overdracht van vorderingen en contractafwikkeling

Met uw inwilliging van dit RatePAY privacybeleid gaat u er daarnaast mee akkoord dat,

(i) de handelaar uw klantgegevens in het kader van een overdracht van uw vorderingen aan de betreffende schuldeiser overgeeft en deze – alsmede eventuele overige derden die bij deze factoring betrokken zijn – uw klantgegevens verwerkt en gebruikt, in zoverre dit voor invorderen en navolgen van de overgedragen posten noodzakelijk is;

(ii) de handelaar zowel RatePAY als de door RatePAY voor contractafwikkeling ingeschakelde dienstverleners (zoals SCHUFA) uw klantgegevens voor contractafhandelende doeleinden verwerkt en gebruikt, in het bijzonder dat de hiervoor genoemde partijen u per e-mail mogen informeren met als doel de afhandeling van de overeenkomst (bijvoorbeeld het toesturen van de factuur);

(iii) RatePay contact opneemt met Risk.Ident GmbH en van hen een risicoanalyse ontvangt. Deze risicoanalyse is onder gebaseerd op volgende informatie,

(a) of het apparaat op dit moment of in het verleden over een proxyverbinding communiceert dan wel gecommuniceerd heeft,
(b) of het apparaat zich onlangs via verschillende internet service providers verbonden heeft,
(c) of het apparaat een regelmatig wisselende geo-referentie overdraagt of overdroeg,
(d) hoeveel internettransacties de laatste tijd via het apparaat plaatsvonden (de aard van de transacties is hierbij echter niet herkenbaar)
(e) hoe waarschijnlijk het is dat het in de Risk.Ident database bekende apparaat daadwerkelijk het apparaat van de gebruiker is.

4. Uw recht op herroeping, inlichtingen, rectificatie, blokkade en verwijdering

Uw instemming voor het gebruik van uw gegevens geldt voor een periode van drie jaar na verstrekking van de toestemming. Na afloop van deze periode worden de gegevens verwijderd of ontoegankelijk gemaakt, in zoverre het verdere verwerken of gebruik niet op basis van wettelijke toestemming of een afzonderlijk verstrekte instemming toegelaten is. Uw instemming kunt u gedurende de instemmingsperiode op ieder moment oproepen en inzien onder

https://www.ratepay.com/aanvullende-voorwaarden-en-privacybeleid-nl

U kunt op ieder moment uw instemming met toekomstige werking herroepen. Verder heeft u het recht op een kosteloze inlichting, rectificatie, blokkade of eventuele verwijdering van uw persoonlijke gegevens. In het bijzonder heeft u recht op inlichtingen van de handelaar, wanneer de handelaar u op basis van een geautomatiseerde verwerking van uw gegevens u het gebruik van een RatePAY betaalmethode ontzegt. U kunt de handelaar in deze situatie ook uw standpunt met betrekking tot dit afwijzende besluit kenbaar maken. In een dergelijk geval zal de handelaar uw bezwaren tegen de beslissing door RatePAY laten controleren.

Uw aanvraag richt u alstublieft aan de handelaar onder het in het impressum aangegeven adres.

Met betrekking tot de opgeslagen gegevens bij de bovengenoemde informatiebureaus, ontvangt u de gevraagde inlichtingen direct bij betreffende informatiebureaus zelf, welke u als volgt kunt bereiken.

 • Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
 • Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden
 • Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg
 • CRIF GmbH, Dessauerstr. 9, 80992 München
 • CRIF AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zürich, Schweiz
 • CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Wien

 

NL, Version CB 1.1

Download Drucken