ADDITIONAL GENERAL TERMS AND CONDITIONS AND DATA PROTECTION NOTICE (BE)

Contents

Aanvullende algemene voorwaarden
Conditions générales supplémentaires et information sur la protection des données
Zusätzliche Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweis

Aanvullende algemene voorwaarden
I. Aanvullende algemene voorwaarden
II. Privacybeleid van RatePAY GmbH

1. Werkingssfeer en gebruiksvoorwaarden

De hierna volgende aanvullende algemene voorwaarden gelden tussen u en de handelaar voor alle met de handelaar afgesloten overeenkomsten waarbij een RatePAY betaalmethode gebruikt wordt.

De aanvullende algemene voorwaarden hebben in conflictgeval voorrang op anders vermelde algemene voorwaarden van de handelaar.

Tussen u en RatePAY GmbH (kort ‘RatePAY’) komt geen contract tot stand, tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld.

Het gebruik van RatePAY betaalmethoden is enkel voor de volgende klanten mogelijk, die gebruikers zijn en het achttiende levensjaar voltooid hebben. De gebruiker dient woonachtig te zijn in België.

De handelaar behoudt zich het recht voor uw kredietwaardigheid te controleren. De verdere details hieromtrent kunt u herleiden uit het RatePAY privacybeleid dat u in dit document onder punt II kunt terugvinden. Wanneer u op basis van onvoldoende kredietwaardigheid dan wel het bereiken van de handelaars omzetgrens dan wel de handelaar overstijgende kopers omzetgrens het gebruik van de door u gekozen RatePAY betaalmethode niet mogelijk is, behoudt de handelaar zich het recht voor u een alternatieve betaalmogelijkheid aan te bieden.

De handelaar is bevoegd vorderingen inclusief alle daaraan verbonden bijkomende rechten die door het gebruik van een RatePAY betaalmethode ontstaan, aan derden over te dragen.

De bij het gebruik van een RatePAY betaalmethode ontstane vorderingen worden in het kader van een lopend factoringcontract aan RatePAY, overgedragen. Betalingen met schuldaflossende werking kunnen enkel aan RatePAY gedaan worden.

Het eigendom van de waren blijft onder voorbehoud van de volledige betaling.

2. RatePAY betaalmethoden

Voor uw koop op het internet kan uw handelaar u met ondersteuning van RatePAY de volgende RatePAY betaalmogelijkheden naar keuze beschikbaar stellen. Het antwoord op veelgestelde vragen (FAQ) vindt u terug op onze website: https://www.ratepay.com/en/customer/faqs/.

2.1. RatePAY factuur

Met RatePAY factuur kiest u voor een koop op rekening. U ontvangt een factuur die binnen een door de handelaar vastgestelde termijn en zonder mindering te voldoen is.

Wanneer u de factuur niet op zijn laatst per vervaldatum betaalt, blijft u ook zonder afzonderlijke aanmaning in gebreke, mits de betaling uitblijft ten gevolge van een oorzaak waarvoor u niet de verantwoordelijkheid draagt.

Wanneer u in gebreke bent, is RatePAY gemachtigd voor iedere aanmaning aangemeten aanmaningskosten alsmede rente ter hoogte van vijf procent boven de actuele rentestand van de Europese Centrale Bank in rekening te brengen

Het niet-betalen van de openstaande factuur brengt een intrest mee, gelijk aan 12% per jaar.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag bovendien vermeerderd met 15% met een minimum van 40 EUR ten titel van schadebeding.

Wanneer u in gebreke bent, is RatePAY gemachtigd voor iedere aanmaning aangemeten aanmaningskosten alsmede rente ter hoogte van vijf procent boven de actuele rentestand van de Europese Centrale Bank in rekening te brengen.

2.2. RatePAY incasso

Met RatePAY incasso kiest u voor een koop per SEPA incasso. U ontvangt een factuur die binnen een door de handelaar vastgestelde termijn en zonder mindering te voldoen is.

Middels het aan RatePAY verleende SEPA incassomandaat machtigt u RatePAY de door de koop met RatePAY incasso tot stand gekomen betalingen van de door u tijdens het bestelproces aangegeven bankrekening bij het betreffende kredietinstituut door middel van een SEPA incasso af te boeken.

RatePAY zal de afboeking uiterlijk één kalenderdag voor vervaldatum van het SEPA incasso per e-mail bij u aankondigen (pre-noticatie/vooraankondiging). De afboeking zal op zijn vroegst plaatsvinden op de in de vooraankondiging aangegeven datum. Een latere afboeking is mogelijk.

Wanneer tussen het opmaken van de factuur, de vooraankondiging en de vervaldatum een vermindering van het aankoopbedrag plaatsvindt (bijvoorbeeld door creditnota’s) kan het afgeboekte bedrag van het in de factuur/vooraankondiging vermelde bedrag afwijken.

U dient ervoor te zorgen dat er op het moment van de vervaldatum voldoende saldo op uw bankrekening aanwezig is. Uw kredietinstituut is niet verplicht de incasso te innen wanneer er onvoldoende saldo op uw rekening aanwezig is.

Wanneer een gebrek aan voldoende saldo op uw rekening, een onrechtmatige herroeping door de rekeninghouder dan wel het opheffen van de rekening een terugboeking  van de incasso tot gevolg heeft blijft u ook zonder afzonderlijke aanmaning in gebreke, mits de terugboeking het gevolg is van een oorzaak waarvoor u niet de verantwoordelijkheid draagt.

De, in het geval van een terugboeking, door het kredietinstituut aan RatePAY berekende kosten worden inclusief aangemeten administratiekosten aan u doorberekend en zijn door u te voldoen.

Wanneer u in gebreke bent, is RatePAY gemachtigd voor iedere aanmaning aangemeten aanmaningskosten alsmede rente ter hoogte van vijf procent boven de actuele rentestand van de Europese Centrale Bank in rekening te brengen

Het niet-betalen van de openstaande factuur brengt een intrest mee, gelijk aan 12% per jaar.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag bovendien vermeerderd met 15% met een minimum van 40 EUR ten titel van schadebeding.

Vanwege de hoge kosten die bij het mislukken van een incasso ontstaan, verzoeken wij u in het geval van het terugtreden uit de koopovereenkomst, retourwaren dan wel een reclamatie, de SEPA incasso niet terug te laten boeken. In dergelijke gevallen zal in overeenkomst met de handelaar de financiële afwikkeling plaatsvinden door middel van een overboeking van het juiste bedrag dan wel een creditnota.

II. Privacybeleid van RatePAY GmbH

1. Waarom wij u om uw toestemming voor datagebruik vragen

De handelaar stelt u voor uw bestellingen één of meerdere zogenaamde RatePAY betaalmethode(n) beschikbaar. Hierbij werkt de handelaar samen met RatePAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn (hierna ‘RatePAY’), die de handelaar daarbij helpt de waarschijnlijkheid van een deugdelijke betaling vast te stellen. Om deze risicoanalyse door te kunnen voeren, is de handelaar erop aangewezen uw klantgegevens aan RatePAY over te dragen en vraagt u daarom, alsmede voor hierna genoemde doeleinden, om uw toestemming. De toestemmingsverklaring is vanzelfsprekend vrijwillig. Wij vragen u om begrip voor het feit dat u zonder toestemming geen RatePAY betaalmethoden kunt gebruiken. Dit RatePAY privacybeleid geldt natuurlijk enkel wanneer u een RatePAY betaalmethode wilt gebruiken.

Neemt u alstublieft ook het privacybeleid van de handelaar in acht.

2. Om welke gegevens gaat het

Het is voor ons belangrijk u uitvoerig en transparant te informeren welke gegevens wij van u bewaren, verwerken en gebruiken. Concreet gaat het daarbij om de volgende gegevens en de bij de analyse hiervan gebleken resultaten (hierna genoemd ‘klantgegegevens’):

 • Personalia: naam (titel, voornaam, achternaam), geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Bankgegevens (RatePAY incasso): rekeninghouder, rekeningnummer, kredietinstituut, (IBAN, BIC/Swift)
 • Bestelgegevens: gegevens met betrekking tot uw huidige, voorgaande en/of toekomstige bestellingen bij de handelaar en overige online shops waarmee RatePAY samenwerkt, zoals informatie over uw gekozen producten en betaalmethoden.
 • Kredietwaardigheidsgegevens: gegevens, in het bijzonder van informatiebureaus en verdere samenwerkingspartners die uitspraken over uw kredietwaardigheid doen, zoals bijvoorbeeld gegevens over eventuele vorderingen op uw naam en overige kredietwaardigheidsgegevens, in zoverre het gebruik daarvan volgens de relevante privacy gerelateerde wetgeving toegestaan is.
 • Technische gegevens: informatie over het door de gebruiker gebruikte apparaat (‘apparaatspecifieke gegevens’) en gegevens over het gebruik van de website van de handelaar. Hierbij worden de technische gegevens aan Risk. Ident GmbH, Sternstraße 105, 20357 Hamburg overgedragen.

3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt

De handelaar gebruikt uw klantgegevens voor het doorvoeren van de hierna nader gespecificeerde risicoanalyses, die deels plaatsvinden op basis van een geautomatiseerde dataverwerking. Daarnaast gebruikt de handelaar uw klantgegevens voor het verwerken van uw bestelling, de overdracht van vorderingen alsmede verdere wettelijk toelaatbare doelen op basis van volgende bepalingen.

3.1 Risicoanalyses voor bestellingen bij de handelaar bij keuze van een RatePAY betaalmethode

Met uw inwilliging van dit RatePAY privacybeleid gaat u ermee akkoord dat,

(i) de handelaar uw klantgegevens aan RatePAY overdraagt en dat RatePAY uw klantgegevens, in zoverre het hierbij gaat om het opdracht geven tot, de aanname en beëindiging van uw overeenkomst met de handelaar, overdraagt aan CRIF Bürgel GmbH („CRIF“) en van hen informatie over u ontvangt. Tot deze informatie behoren eventueel kredietwaardigheidsinformatie op basis van mathematisch-statische procedures waarbij tijdens de berekening ook adresgegevens in acht genomen worden (de gewonnen informatie wordt hierna ‘scorewaardes’genoemd);

(ii) dat RatePAY op basis van deze informatie en overige klantgegevens eigen scorewaardes en overige beoordelingen (zoals risicocategorieën) opstelt, dat RatePAY op basis hiervan een besluit over de beschikbaarheid van de door u gewenste RatePAY betaalmethode neemt, te weten voor uw huidige alsmede toekomstige bestellingen in de online shop van de handelaar en deze besluiten aan de handelaar, alsmede – in geval van het overdragen van vorderingen aan de betreffende schuldeiser – overdraagt. Verder gebruikt de handelaar adresgegevens om het risico van betaaluitval in individuele gevallen te kunnen inschatten.

3.2 Risicoanalyses voor bestellingen bij overige online shops bij keuze van een RatePAY betaalmethode

Met uw inwilliging van dit RatePAY privacybeleid gaat u er daarnaast mee akkoord dat RatePAY de onder punt 3.1 omschreven risicoanalyses ook voor de exploitanten van overige online shops doorvoert. Verwerking en gebruik van klantgegevens voor deze doeleinden vindt enkel dan plaats wanneer u bij dergelijke online shops waarmee RatePAY samenwerkt een concrete bestelling met gebruik van een RatePAY betaalmethode wilt plaatsen.

3.3 Overdracht van vorderingen en contractafwikkeling

Met uw inwilliging van dit RatePAY privacybeleid gaat u er daarnaast mee akkoord dat,

(i) de handelaar uw klantgegevens in het kader van een overdracht van  uw vorderingen aan de betreffende schuldeiser overgeeft en deze – alsmede eventuele overige derden die bij deze factoring betrokken zijn – uw klantgegevens verwerkt en gebruikt, in zoverre dit voor invorderen en navolgen van de overgedragen posten noodzakelijk is;

(ii) de handelaar zowel RatePAY als de door RatePAY voor contractafwikkeling ingeschakelde dienstverleners (zoals SCHUFA) uw klantgegevens voor contractafhandelende doeleinden verwerkt en gebruikt, in het bijzonder dat de hiervoor genoemde partijen u per e-mail mogen informeren met als doel de afhandeling van de overeenkomst (bijvoorbeeld het toesturen van de factuur);

(iii) RatePAY contact opneemt met Risk.Ident GmbH en van hen een risicoanalyse ontvangt. Deze risicoanalyse is onder gebaseerd op volgende informatie,

(a) of het apparaat op dit moment of in het verleden over een proxyverbinding communiceert dan wel gecommuniceerd heeft,
(b) of het apparaat zich onlangs via verschillende internet service providers verbonden heeft,
(c) of het apparaat een regelmatig wisselende geo-referentie overdraagt of overdroeg,
(d) hoeveel internettransacties de laatste tijd via het apparaat plaatsvonden (de aard van de transacties is hierbij echter niet herkenbaar)
(e) hoe waarschijnlijk het is dat het in de Risk.Ident database bekende apparaat daadwerkelijk het apparaat van de gebruiker is.

4. Uw recht op herroeping, inlichtingen, rectificatie, blokkade en verwijdering

Uw instemming voor het gebruik van uw gegevens geldt voor een periode van drie jaar na verstrekking van de toestemming. Na afloop van deze periode worden de gegevens verwijderd of ontoegankelijk gemaakt, in zoverre het verdere verwerken of gebruik niet op basis van wettelijke toestemming of een afzonderlijk verstrekte instemming toegelaten is. Uw instemming kunt u gedurende de instemmingsperiode op ieder moment oproepen en inzien onder

https://www.ratepay.com/additional-general-terms-and-conditions-and-data-protection-notice-be

U kunt op ieder moment uw instemming met toekomstige werking herroepen. Verder heeft u het recht op een kosteloze inlichting, rectificatie, blokkade of eventuele verwijdering van uw persoonlijke gegevens. In het bijzonder heeft u recht op inlichtingen van de handelaar, wanneer de handelaar u op basis van een geautomatiseerde verwerking van uw gegevens u het gebruik van een RatePAY betaalmethode ontzegt. U kunt de handelaar in deze situatie ook uw standpunt met betrekking tot dit afwijzende besluit kenbaar maken. In een dergelijk geval zal de handelaar uw bezwaren tegen de beslissing door RatePAY laten controleren.

Uw aanvraag richt u alstublieft aan de handelaar onder het in het impressum aangegeven adres.

Met betrekking tot de opgeslagen gegevens bij de bovengenoemde informatiebureaus, ontvangt u de gevraagde inlichtingen direct bij betreffende informatiebureaus zelf, welke u als volgt kunt bereiken.

 • CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München

5. Informatie over afwijzingen van ratepay betaalmethoden

Meer informatie over risicoanalyses en mogelijke redenen voor een afwijzing voor RatePAY betaalmethoden vindt u hier:

https://www.ratepay.com/customer/order-request-be-b2c (voor gebruikers)

 

Conditions générales supplémentaires et information sur la protection des données sommaire

I. Conditions générales supplémentaires
II. Information sur la protection des données de la société RatePAY GmbH / Information sur le refus des modes de paiement RatePAY

1. Champ d´application et conditions générales d´utilisation

Les conditions générales supplémentaires suivantes s’appliquent à l’ensemble des contrats conclus entre vous et le commerçant dans le cadre desquels un mode de paiement RatePAY est utilise.

En cas de litige, les conditions générales supplémentaires prévalent sur les éventuelles conditions générales de vente contraires du commerçant. Aucun contrat n’est conclu entre vous et la RatePAY GmbH (ci-après « RatePAY »), sauf stipulation expresse contraire.

L’utilisation des modes de paiement RatePAY est réservée aux clients considérés comme consommateurs et ayant atteint l’âge de 18 ans. Le client doit avoir un domicile en Belgique.

Le commerçant se réserve le droit de vérifier la solvabilité. Pour plus de détails, veuillez consulter l’information sur la protection des données RatePAY figurant dans le présent document au point II. Au cas où l’utilisation du mode de paiement RatePAY sélectionné par vous s’avère impossible du fait d’une solvabilité insuffisante ou de l’atteinte du seuil du chiffre d’affaires du commerçant ou du seuil du chiffre d’affaires inter-commerçants de l’acheteur, le commerçant se réserve le droit de vous proposer un mode de règlement différent.

Le commerçant est autorisé à céder à des tiers les créances, y compris l’ensemble des droits accessoires afférents, résultant de l’utilisation d’un mode de paiement RatePAY.

Les créances résultant de l’utilisation d’un mode de paiement RatePAY sont cédées, dans le cadre d’un accord d’affacturage, à RatePAY.

Les paiements, pour avoir un effet libératoire, doivent être effectués exclusivement auprès de RatePAY.

2. Modes de paiement RatePAY GmbH

Pour votre achat en ligne, le commerçant, en partenariat avec RatePAY, peut vous proposer les modes de règlement RatePAY indiqués ci-dessous. Les réponses aux questions fréquentes (FAQ) peuvent être consultées sur le site web https://www.ratepay.com/en/customer/faqs/.

2.1 Facture RatePAY

En sélectionnant facture RatePAY, vous optez pour un achat sur facture. Vous recevez une facture payable sans escompte dans un délai fixé par le commerçant.

À défaut de payer votre facture au plus tard à l’échéance, vous êtes en demeure sans mise en demeure particulière, sauf si le défaut de paiement résulte de circonstances qui ne peuvent vous être imputées.

En cas de demeure, RatePAY est autorisée à facturer pour chaque rappel des frais de relance raisonnables ainsi que des intérêts de retard à hauteur de cinq points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base en vigueur fixé par la Banque centrale européenne.

Le défaut de paiement des factures entraîne de plein droit l’application d’un intérêt de retard équivalent à 12% par an. En cas de non-paiement de la facture à l’échéance, tout montant d’est augmenté de 15% avec un minimum de 40 EUR à titre d’indemnisation.

2.2 Prelevement RatePAY

En sélectionnant prélèvement RatePAY, vous optez pour un achat réglé par prélèvement SEPA. Vous recevez une facture payable sans escompte dans un délai fixé par le commerçant.

En signant le mandat de prélèvement SEPA au profit de RatePAY, vous autorisez RatePAY à prélever les montants à régler pour l’achat par prélèvement RatePAY, par le débit de votre compte courant dont les coordonnées sont à indiquer au cours de la procédure de commande, auprès de l’établissement bancaire indiqué.

RatePAY vous avertit du prélèvement par e-mail au plus tard un jour calendaire avant la date d’échéance du prélèvement SEPA (pré-notification). Le prélèvement est effectué au plus tôt à la date indiquée dans la pré-notification. Le prélèvement peut avoir lieu à une date ultérieure proche de celle indiquée.

Dans l’hypothèse où, entre l’émission de la facture, l’information préalable et la date d’échéance, une réduction du prix d’achat intervient (p. ex. par l’application d’avoirs), le montant prélevé peut différer du montant indiqué sur la facture / l’information préalable.

Il vous incombe de veiller à ce que, à la date d’échéance, votre compte courant soit suffisamment approvisionné. Votre établissement bancaire n’a aucune obligation d’honorer le prélèvement en cas de provision insuffisante du compte courant.

En cas de rejet du prélèvement du fait d’une provision insuffisante du compte courant, d’une opposition non justifiée émise par le titulaire du compte ou de la clôture du compte courant, vous êtes en demeure sans mise en demeure particulière, sauf si le rejet du prélèvement résulte de circonstances qui ne peuvent vous être imputées.

Les frais facturés à RatePAY par votre établissement bancaire en cas de rejet du prélèvement vous seront facturés, majorés de frais de dossier raisonnables, et devront être acquittés par vous.

En cas de demeure, RatePAY est autorisée à facturer pour chaque rappel des frais de relance raisonnables ainsi que des intérêts de retard à hauteur de cinq points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base en vigueur fixé par la Banque centrale européenne.

Le défaut de paiement des factures entraîne de plein droit l’application d’un intérêt de retard équivalent à 12% par an. En cas de non-paiement de la facture à l’échéance, tout montant d’est augmenté de 15% avec un minimum de 40 EUR à titre d’indemnisation.

Compte tenu des frais élevés liés à un rejet du prélèvement, nous vous demandons, en cas de rétractation du contrat de vente, retour de marchandise ou réclamation, de ne pas faire opposition au prélèvement SEPA. En pareil cas, il sera procédé, en concertation avec le commerçant, au remboursement du montant réglé par virement ou sous forme d’avoir.

II. Information sur la protection des données de la société RatePAY GmbH / Information sur le refus des modes de paiement RatePAY

1. Pourquoi demandons-nous votre consentement concernant l’utilisation de vos données?

Dans le cadre de vos commandes, le commerçant met à votre disposition un ou plusieurs modes de paiement appelés RatePAY. Pour ce faire, il travaille en partenariat avec la société RatePAY GmbH, domiciliée Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (ci-après « RatePAY »), qui aide le commerçant à établir la probabilité d’un paiement conforme au contrat. Pour être en mesure de réaliser cette évaluation du risque, le commerçant est contraint de transmettre vos données client à RatePAY et demande à cet effet – ainsi qu’à d’autres fins expliquées ci-après – votre consentement. La déclaration de consentement est, bien entendu, donnée à titre volontaire. Nous comptons cependant sur votre compréhension qu’à défaut de donner ce consentement, vous ne pouvez utiliser les modes de paiement RatePAY. Cette information RatePAY sur la protection des données ne s’applique, bien entendu, uniquement si vous souhaitez utiliser un mode de paiement RatePAY.

Veuillez consulter également la déclaration de confidentialité du commerçant.

2. Quelles sont les données concernées?

Il est important pour nous de vous informer de manière détaillée et transparente sur la nature des données personnelles collectées, traitées et utilisées. Concrètement, il s’agit des données suivantes ainsi que des résultats obtenus à travers leur exploitation (ci-après désignés ensemble les « données client ») :

 • Identité: nom (titre, prénom(s), nom de famille), date de naissance, adresse, e-mail et n° de téléphone
 • Coordonnées bancaires (prélèvement RatePAY): titulaire et numéro du compte, code banque, établissement bancaire, (IBAN, BIC/Swift)
 • Commande: données concernant vos commandes en cours, précédentes et/ou futures chez le commerçant et autres boutiques en ligne travaillant en partenariat avec RatePAY, p. ex. informations sur les produits et modes de paiement choisis par vous.
 • Solvabilité: données fournies notamment par des sociétés de renseignement et autres partenaires concernant votre solvabilité, p. ex. informations sur l’existence éventuelle de créances assorties de titres exécutoires à votre encontre et autres données de solvabilité dans la mesure où leur utilisation est autorisée selon les dispositions applicables en matière de protection de données.
 • Données techniques: données d’équipement du dispositif terminal utilisé par le client (« données relatives au dispositif ») et données concernant l’utilisation des sites web du commerçant. Les données techniques sont transmises à la société Risk. Ident GmbH, domiciliée Sternstraße 105, 20357 Hambourg.

3. Dans quel but vos données sont-elles utilisées?

Le commerçant utilise vos données client pour effectuer l’évaluation du risque décrite ci-dessous, réalisée en partie sur la base de traitements automatiques de données. Par ailleurs, le commerçant utilise vos données client pour exécuter votre commande ou dans le cadre de cessions de créances ainsi qu’à d’autres fins légales conformément aux dispositions suivantes.

3.1 Évaluation du risque lié aux commandes effectuées auprès du commerçant avec utilisation d’un mode de paiement RatePAY

En consentant à l’information présente sur la protection des données RatePAY, vous acceptez

(i) La transmission de vos données client par le commerçant à RatePAY ainsi que la transmission par RatePAY des données client concernant la demande de conclusion, la conclusion et l’arrêt du contrat avec le commerçant à la société CRIF Bürgel GmbH (« CRIF »)pour obtenir de la part de ces sociétés des renseignements vous concernant. Ces renseignements comprennent également des informations de solvabilité obtenues sur la base de méthodes mathématiques-statistiques dont les calculs tiennent compte entre autres des données relatives à votre adresse (les informations obtenues de cette manière ci-après les « valeurs de probabilité »);

(ii) La réalisation par RatePAY de calculs basés sur ces renseignements et autres données client pour établir ses propres valeurs de probabilité et autres évaluations (p. ex. catégories de risque), la prise de décision par RatePAY sur cette base concernant la mise à disposition du mode de paiement RatePAY que vous souhaitez utiliser, et ce aussi bien pour vos commandes en cours que pour vos commandes futures dans la boutique en ligne du commerçant, ainsi que la transmission de ces décisions au commerçant et, en cas de cession de créances, au cessionnaire respectif. Le commerçant utilise également les données relatives à l’adresse pour évaluer le risque de non-recouvrement au cas par cas.

En cas d’utilisation du mode de paiement anticipé RatePAY, aucune évaluation du risque n’est effectuée.

3.2 Évaluation du risque lié aux commandes effectuées dans d’autres boutiques en ligne avec utilisation d’un mode de paiement RatePAY

En consentant à l’information présente sur la protection des données RatePAY, vous acceptez également la réalisation par RatePAY de l’évaluation du risque décrite au chiffre 3a) à la demande d’exploitants d’autres boutiques en ligne. Le traitement et l’utilisation des données client à cet effet n’auront lieu que vous souhaitez passer commande dans une boutique en ligne travaillant avec RatePAY, en sélectionnant un mode de paiement RatePAY.

3.3 Cession de créances et exécution du contrat

En consentant à l’information présente sur la protection des données RatePAY, vous acceptez également

(i) La transmission de vos données client par le commerçant, dans le cadre d’une cession des créances détenues à votre encontre, aux cessionnaires respectifs et le traitement et l’utilisation des données client par ces derniers et, le cas échéant, par des tiers impliqués dans l’accord d’affacturage, dans la mesure où cela est nécessaire pour faire valoir et recouvrer les créances cédées ;

(ii) Le traitement et l’utilisation de vos données client, aux fins d’exécution du contrat, par le commerçant ainsi que par RatePAY et les prestataires mandatés par RatePAY ou pour l’exécution du contrat (p. ex. SCHUFA), et notamment la possibilité d’être contacté par les parties précitées, aux fins d’exécution du contrat (par exemple pour l’envoi de la facture), à l’aide de l’adresse e-mail indiquée par vous ;

(iii) L’entrée en contact par RatePAY avec la société Risk.Ident GmbH, pour obtenir de la part de celle-ci une évaluation du risque. Cette évaluation du risque est basée entre autres sur le fait de savoir

(a) Si le dispositif terminal de l’utilisateur communique actuellement ou a communiqué par la passé par une connexion proxy,

(b) Si le dispositif terminal s’est connecté récemment par différents fournisseurs de services Internet,

(c) Si le dispositif terminal a présenté ou présente une géo-référence changeant fréquemment,

(d) Combien de transactions Internet ont été effectuées récemment par le biais de ce dispositif (la nature des transactions n’étant cependant pas identifiable) et

(e) Quelle est la probabilité pour que le dispositif terminal renseigné dans la base de données Risk.Ident soit réellement celui utilisé par le client.

4. Votre droit de rétractation, d’accès, de rectification, de blocage et de suppression

Le consentement à l’utilisation de vos données s’applique pour une durée de trois ans à compter de la date à laquelle celui-ci a été donné. À l’issue de cette période, les données sont supprimées ou bloquées sauf si leur traitement et/ou utilisation continuent à être permis en vertu d’une autorisation légale ou d’un consentement spécifique. Votre consentement peut être consulté à tout moment sous

https://www.ratepay.com/additional-general-terms-and-conditions-and-data-protection-notice-be

Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment avec effet pour l’avenir. Par ailleurs, vous disposez du droit d’accéder gratuitement à vos données personnelles, de les rectifier, bloquer et, le cas échéant, supprimer. Vous disposez notamment d’un droit d’accès à exercer auprès du commerçant si celui-ci refuse l’activation du mode de paiement RatePAY sur la base d’un traitement automatique de vos données. N’hésitez pas dans ce contexte à faire valoir auprès du commerçant votre point de vue concernant son refus. Dans ce cas, le commerçant fera appel à RatePAY pour procéder à une vérification de vos objections contre la décision.

Votre requête doit être adressée au commerçant à son adresse indiquée dans les mentions légales.

Concernant vos données personnelles enregistrées chez les sociétés de renseignement susmentionnées, vous pourrez obtenir des renseignements directement auprès des sociétés concernées aux adresses suivantes.

 • CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München

5. Information sur le refus des modes de paiement RatePAY

Pour obtenir plus d’informations sur l’évaluation du risque et les motifs possibles d’un refus des modes de paiement RatePAY, veuillez consulter les liens ci-dessous :

https://www.ratepay.com/customer/order-request-be-b2c (pour les consommateurs)

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweis

I. Zusätzliche Allgemeine Geschäftsbedingungen

II. Datenschutzhinweis der RatePAY GmbH / Informationen zur Ablehnung von RatePAY Zahlungsarten

1. Geltungsbereich und allgemeine Nutzungsbedingungen

Die nachfolgenden zusätzlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten zwischen Ihnen und dem Händler für alle mit dem Händler geschlossenen Verträge, bei denen eine RatePAY-Zahlungsart genutzt wird.

Die zusätzlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben im Konfliktfall Vorrang vor anderslautenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Händlers.

Zwischen Ihnen und der RatePAY GmbH (kurz „RatePAY“) kommt kein Vertrag zustande, soweit nicht ausdrücklich anders angegeben.

Die Nutzung von RatePAY-Zahlungsarten ist nur für Kunden möglich die Verbraucher sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der Wohnsitz muss in Belgien liegen.

Der Händler behält sich vor, Ihre Bonität zu prüfen. Die näheren Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem RatePAY-Datenschutzhinweis, den Sie in diesem Dokument unter Punkt II. finden. Sollte aufgrund nicht ausreichender Bonität oder aufgrund des Erreichens der Händler-Umsatzgrenze oder der händlerübergreifenden Käufer-Umsatzgrenze die Nutzung der von Ihnen gewählten RatePAY-Zahlungsart nicht möglich sein, behält sich der Händler vor, Ihnen eine alternative Abrechnungsmöglichkeit anzubieten.

Der Händler ist berechtigt, Forderungen einschließlich aller damit verbundenen Nebenrechte, die unter Nutzung einer RatePAY-Zahlungsart entstehen, an Dritte abzutreten.

Die bei Nutzung einer RatePAY-Zahlungsart entstanden Forderungen werden im Rahmen eines laufenden Factoringvertrages an RatePAY abgetreten.  Zahlungen können mit schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an RatePAY geleistet werden.
Das Eigentum an der Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung vorbehalten.

2. RatePAY-Zahlungsarten

Für Ihren Kauf im Internet kann Ihnen der Händler mit Unterstützung von RatePAY die unten aufgeführten RatePAY-Abrechnungsmöglichkeit(en) zur Auswahl bereitstellen. Die Beantwortung häufig gestellter Fragen (FAQ) finden Sie auf der Website: https://www.ratepay.com/kaeufer/faqs/.

2.1 RatePAY-Rechnung

Mit der RatePAY-Rechnung wählen Sie einen Kauf auf Rechnung. Sie erhalten eine Rechnung, die innerhalb eines vom Händler bestimmten Zeitraums und ohne Abzug zur Zahlung fällig ist.

Wenn Sie Ihre Rechnung nicht spätestens bei deren Fälligkeit bezahlen, geraten Sie auch ohne gesonderte Mahnung in Verzug, es sei denn, die Zahlung unterbleibt infolge eines Umstandes, den Sie nicht zu vertreten haben.

Der Zahlungsausfall führt zur Anwendung von Verzugszinsen in Höhe von 12% pro Jahr.

Befinden Sie sich in Verzug, wird die Summe um 15% erhöht mit einem Mindestschadenersatz von 40 EUR zu unseren Gunsten.

2.2 RatePAY-Lastschrift

Mit der RatePAY-Lastschrift wählen Sie einen Kauf per SEPA-Lastschrift. Sie erhalten eine Rechnung, die innerhalb eines vom Händler bestimmten Zeitraums und ohne Abzug zur Zahlung fällig ist.

Durch das an RatePAY erteilte SEPA-Lastschriftmandat ermächtigen Sie RatePAY, die durch den Kauf per RatePAY-Lastschrift zu entrichtenden Zahlungen, von Ihrem im Bestellprozess angegebenen Girokonto bei dem dort angegebenem Kreditinstitut durch eine SEPA- Lastschrift einzuziehen.

RatePAY wird Ihnen den Einzug per E-Mail bis spätestens einen Kalendertag vor Fälligkeit der SEPA-Lastschrift ankündigen (Pre-Notifikation/Vorabankündigung). Der Einzug erfolgt frühestens zum angegebenen Datum der Vorabankündigung. Ein späterer, zeitnaher Einzug kann erfolgen.

Wenn zwischen der Erstellung der Rechnung, der Vorabinformation und dem Fälligkeitsdatum eine Verringerung des Kaufpreisbetrags erfolgt (z.B. durch Gutschriften), so kann der abgebuchte Betrag von dem in der Rechnung/Vorabinformation genannten Betrag abweichen.

Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass zum Zeitpunkt der Fälligkeit Ihr Girokonto über eine ausreichende Deckung verfügt. Ihr Kreditinstitut ist nicht verpflichtet die Lastschrift einzulösen, falls eine ausreichende Deckung des Girokontos nicht gegeben ist.

Sollte es aufgrund Mangels erforderlicher Deckung des Girokontos, wegen eines unberechtigten Widerspruchs des Kontoinhabers oder aufgrund des Erlöschens des Girokontos zu einer Rücklastschrift kommen, geraten Sie auch ohne gesonderte Mahnung in Verzug, es sei denn, die Rücklastschrift resultiert infolge eines Umstandes, den Sie nicht zu vertreten haben.

Die im Falle einer Rücklastschrift von Ihrem Kreditinstitut an RatePAY berechneten Gebühren werden inkl. einer angemessenen Bearbeitungsgebühr an Sie weitergereicht und sind von Ihnen zu begleichen.

Befinden Sie sich in Verzug, ist RatePAY berechtigt für jede Mahnung eine angemessene Mahngebühr sowie Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen.

Der Zahlungsausfall führt zur Anwendung von Verzugszinsen in Höhe von 12% pro Jahr.

Befinden Sie sich in Verzug, wird die Summe um 15% erhöht mit einem Mindestschadenersatz von 40 EUR zu unseren Gunsten.

Aufgrund der hohen Kosten, welche mit einer Rücklastschrift verbunden sind, bitten wir Sie im Falle eines Rücktritts vom Kaufvertrag, einer Retoure oder einer Reklamation, der SEPA-Lastschrift nicht zu widersprechen. In diesen Fällen erfolgt die Abstimmung mit dem Händler, die Rückabwicklung der Zahlung durch Rücküberweisung des entsprechenden Betrags oder durch eine Gutschrift.

II. Datenschutzhinweis der RatePAY GmbH/Informationen zur Ablehnung von RatePAY-Zahlungsarten

1. Warum wir Sie um eine Einwilligung zur Datennutzung bitten

Der Händler stellt Ihnen für Ihre Bestellungen eine oder mehrere sog. RatePAY-Zahlungsart(en) zur Verfügung. Dabei arbeitet der Händler mit der RatePAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (nachfolgend „RatePAY“) zusammen, die den Händler dabei unterstützt, die Wahrscheinlichkeit der ordnungsgemäßen Bezahlung zu ermitteln. Um diese Risikoprüfungen durchführen zu können, ist der Händler darauf angewiesen, Ihre Kundendaten an RatePAY zu übermitteln und bittet Sie dazu – sowie für weitere der nachfolgend dargestellten Zwecke – um Ihre Einwilligung. Die Erklärung der Einwilligung ist selbstverständlich freiwillig. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass Sie ohne Erteilung dieser Einwilligung keine RatePAY-Zahlungsart nutzen können. Dieser RatePAY-Datenschutzhinweis gilt natürlich nur, wenn Sie eine RatePAY-Zahlungsart nutzen wollen.

Bitte beachten Sie auch die Händler-Datenschutzerklärung.

2. Um welche Daten es geht

Uns ist es wichtig, Sie umfassend und transparent darüber zu informieren, welche Daten über Sie erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Konkret geht es dabei um folgende Daten und die bei deren Auswertung gewonnenen Ergebnisse (nachfolgend insgesamt die „Kundendaten“):

 • Personalien: Name (Titel, Vorname(n), Nachname), Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer
 • Kontodaten (RatePAY-Lastschrift): Kontoinhaber, Kontonummer, Bankleitzahl, Kreditinstitut, (IBAN, BIC/Swift)
 • Bestelldaten: Daten bezüglich Ihrer aktuellen, vorangegangenen und/oder zukünftigen Bestellungen bei dem Händler und weiteren Onlineshops, mit denen RatePAY zusammenarbeitet, wie z. B. Angaben über die von Ihnen ausgewählten Produkte und Zahlungsarten.
 • Bonitätsdaten: Daten, insbesondere von Auskunfteien und weiteren Kooperationspartnern, die Aufschluss über Ihre Bonität geben, wie z. B. Angaben über etwaige titulierte Forderungen gegen Sie und sonstige Bonitätsdaten, jeweils soweit eine Nutzung nach den einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zulässig ist.
 • Technische Daten: Daten zur Ausstattung des vom Nutzer verwendeten Endgerätes („gerätespezifische Daten“) und Daten über die Nutzung der Webseiten des Händlers. Dabei werden die technischen Daten an die Risk. Ident GmbH, Sternstraße 105, 20357 Hamburg übermittelt.

3. Zu welchen Zwecken Ihre Daten verwendet werden

Der Händler verwendet Ihre Kundendaten zur Durchführung der nachfolgend näher beschriebenen Risikoprüfungen, die zum Teil auch auf der Grundlage automatisierter Datenverarbeitungen erfolgen. Darüber hinaus verwendet der Händler Ihre Kundendaten zur Durchführung Ihrer Bestellung, im Rahmen von Forderungsabtretungen sowie im Rahmen weiterer gesetzlich zulässiger Zwecke nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.

3.1 Risikoprüfungen für Bestellungen bei dem Händler bei Wahl einer RatePAY-Zahlungsart

Mit Ihrer Zustimmung zu diesem RatePAY-Datenschutzhinweis willigen Sie darin ein,

(i) dass der Händler Ihre Kundendaten an RatePAY übermittelt und dass RatePAY die Kundendaten, soweit sie Beantragung, Aufnahme und Beendigung Ihres Vertrages mit dem Händler betreffen, der CRIF Bürgel GmbH übermittelt und von diesen Auskunfteien Auskünfte über Sie erhält. Zu diesen Auskünften gehören gegebenenfalls Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren, in deren Berechnung unter anderem auch Anschriftendaten einfließen (die so gewonnenen Informationen nachfolgend „Score-Werte“);

(ii) dass RatePAY auf der Basis der Auskünfte und sonstigen Kundendaten eigene Score-Werte und sonstige Bewertungen (wie z. B. Risikokategorien) ermittelt, dass RatePAY auf dieser Grundlage eine Entscheidung über die Bereitstellung der von Ihnen gewünschten RatePAY-Zahlungsart trifft und zwar sowohl für Ihre aktuelle als auch zukünftige Bestellungen in dem Händler-Onlineshop, und diese Entscheidungen an den Händler – sowie im Falle von Forderungsabtretungen an die jeweiligen Forderungsempfänger – übermittelt. Ferner nutzt der Händler Anschriftendaten, um das Risiko von Zahlungsausfällen im Einzelfall abschätzen zu können.

Bei Nutzung der Zahlungsart RatePAY-Vorkasse erfolgt keine Risikoprüfung.

3.2 Risikoprüfungen für Bestellungen bei weiteren Onlineshops bei Wahl einer RatePAY-Zahlungsart

Mit Ihrer Zustimmung zu diesem RatePAY-Datenschutzhinweis willigen Sie zudem darin ein, dass RatePAY die unter Ziffer 3a) beschriebenen Risikoprüfungen auch für die Betreiber weiterer Onlineshops vornimmt; eine Verarbeitung und Nutzung der Kundendaten für diese Zwecke erfolgt nur dann, wenn Sie bei solchen Onlineshops, mit denen RatePAY kooperiert, eine konkrete Bestellung unter Nutzung einer RatePAY-Zahlungsart aufgeben wollen.

3.3 Forderungsabtretung und Vertragsdurchführung

Mit Ihrer Zustimmung zu diesem RatePAY-Datenschutzhinweis willigen Sie zudem darin ein,

(i) dass der Händler Ihre Kundendaten im Rahmen einer Abtretung der Forderungen gegen Sie an die jeweiligen Abtretungsempfänger übermittelt und diese – sowie ggf. weitere Dritte, die im Rahmen des Factorings involviert sind – Ihre Kundendaten verarbeiten und nutzen, soweit dies zur Geltendmachung und Durchsetzung der abgetretenen Forderungen erforderlich ist;

(ii) dass der Händler sowie RatePAY und die von RatePAY oder die zur Vertragsdurchführung eingeschalteten Dienstleister (wie z. B. SCHUFA) Ihre Kundendaten zum Zwecke der Vertragsdurchführung verarbeiten und nutzen, insbesondere dass Sie von den vorgenannten Parteien über die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse zum Zwecke der Vertragsdurchführung (beispielsweise der Übersendung der Rechnung) kontaktiert werden dürfen;

(iii) dass RatePAY die Risk.Ident GmbH kontaktiert und von dieser eine Risikobewertung erhält. Diese Risikobewertung basiert unter anderem auf Informationen dazu,

(a) ob das Endgerät des Nutzers aktuell oder zurückliegend über eine Proxy-Verbindung kommuniziert bzw. kommuniziert hat,
(b) ob das Endgerät sich zuletzt über verschiedene Internet-Service-Provider eingewählt hat,
(c) ob das Endgerät eine häufig wechselnde Geo-Referenz aufwies oder aufweist,
(d) wie viele Internet-Transaktionen über das Gerät innerhalb der letzten Zeit getätigt wurden (dabei ist jedoch nicht erkennbar, um welche Art von Transaktionen es sich handelt) und
(e) wie wahrscheinlich es ist, dass das in der Risk.Ident-Datenbank hinterlegte Endgerät tatsächlich dasjenige des Nutzers ist.

4. Ihr Recht auf Widerruf, Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung

Die Einwilligung in die Verwendung Ihrer Daten gilt für einen Zeitraum von drei Jahren ab Erteilung der Einwilligung. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden die Daten gelöscht oder gesperrt, soweit nicht eine Verarbeitung und/oder Nutzung aufgrund gesetzlicher Erlaubnis oder einer gesondert erteilten Einwilligung weiterhin gestattet ist. Ihre Einwilligung können Sie während des Einwilligungszeitraums jederzeit abrufen und einsehen unter

https://www.ratepay.com/additional-general-terms-and-conditions-and-data-protection-notice-be/

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ferner haben Sie einen Anspruch auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und gegebenenfalls Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Insbesondere steht Ihnen ein Auskunftsrecht gegenüber dem Händler zu, wenn der Händler die Freischaltung der RatePAY-Zahlungsart auf der Grundlage einer automatisierten Verarbeitung Ihrer Daten verweigert. Gern können Sie dem Händler in diesem Zusammenhang auch Ihren Standpunkt zu der ablehnenden Entscheidung gegenüber geltend machen. In diesem Fall wird der Händler Ihre Einwände gegen die Entscheidung durch RatePAY überprüfen lassen.

Ihr Anliegen richten Sie bitte an den Händler, unter der in seinem Impressum angegeben Adresse.

Bezüglich der über Sie gespeicherten Daten bei den oben genannten Auskunfteien, erhalten Sie die entsprechenden Auskünfte direkt von den jeweiligen Auskunfteien, die Sie wie folgt erreichen.

CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München

5. Informationen zur Ablehnung von RatePAY-Zahlungsarten

Näheres zu der Risikoprüfung und die möglichen Gründe für eine Ablehnung der RatePAY-Zahlungsarten finden Sie unter:

https://www.ratepay.com/customer/order-request-be-b2c (für Verbraucher)

 

Version BE 1.0

Drucken