Order Request B2C (BE)

Bestellingsverzoek B2C
Commande B2C
Bestellwunsch B2C

Bestellingsverzoek B2C

Wie is RatePAY

RatePAY GmbH, gevestigd in de Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (hierna: RatePAY), biedt zijn aangesloten online-handelaren (hierna: handelaar) onder andere de betaalmethoden factuur, betaling in termijnen, debetnota en vooruitbetaling. RatePAY of de gerelateerde partnerbank maakt voor u een vooruitbetaling onder de garantie van een van de genoemde betaalmethoden die voor de betaling gebruikt wordt. Daar aan een dergelijke vooruitbetaling risico’s van kredietverzuim verbonden zijn, is het noodzakelijk voor RatePAY om een zogenaamde risicoanalyse door te voeren, die in het bijzonder ook een kredietwaardigheidsanalyse omvat.

Waaruit bestaat een risicoanalyse?

Om de risicoanalyse door te voeren, ontvangt RatePAY van de handelaar bij wie u uw bestelling geplaatst heeft de gegevens die u verschaft heeft over uw persoon, de bestelgegevens, verdere technische gegevens en in het geval van betaling per debetnota ook uw bankgegevens.

RatePAY vraagt bovendien in het kader van de risicoanalyse informatie bij kredietbeoordelaars op. De kredietbeoordelaars verschaffen aan RatePAY kredietgegevens over uw persoon die opgeslagen zijn bij de kredietbeoordelaar, zoals bijvoorbeeld ratingscores. Enkel de kredietbeoordelaars hebben kennis van de samenstelling van de score die voor u berekend wordt. RatePAY werkt met de volgende kredietbeoordelaars samen:

 • CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München

Daarnaast kan RatePAY betaalgegevens die wij over u opgeslagen hebben in het kader van uw gebruik van RatePAY betaalmethoden gebruiken voor de risicoanalyse.

Wat kunnen redenen zijn voor een afwijzing?

RatePAY bepaalt op basis van de resultaten van de risicoanalyse of de gewenste betaalmethoden gebruikt kan worden. De risicoanalyse en de daaropvolgende beslissing gebeuren volledig automatisch. Zo kan het voorkomen dat u een bestelling in een online-shop met een bepaalde RatePAY betaalmethode kan plaatsen, maar dat deze betaalmethode voor een andere bestelling in een andere shop of op een later moment niet tot uw beschikking staat.

Dit kan naast redenen die te maken hebben met krediet, ook aan het volgende liggen:

 • Uw combinatie van naam en adres kon niet gevonden worden. Dit kan het gevolg zijn van typefouten, verhuizingen, trouwen of een administratieve reorganisatie van gemeenten.
 • U heeft in plaats van uw geregistreerde woonadres, uw afwijkende bezorgadres, DHL Packstation of bedrijfsadres als uw factuuradres opgegeven.
 • Met het bestelverzoek wordt uw persoonlijke aankooplimiet overschreden. Dit is o.a. mogelijk als er nog te veel onbetaalde bestellingen aan u gerelateerd zijn.

Wat kunt u doen in geval van een afwijzing?

 • Indien de betaalmethode van uw keuze niet ter beschikking staat, kunt u natuurlijk met de handelaar zelf een alternatieve – niet door RatePAY aangeboden – betaalmethode kiezen (indien door de handelaar aangeboden, bv. creditcard).
 • Indien u denkt dat de afwijzing gebaseerd is op bv. een verkeerd ingevoerd adres, dan kunt u de bestelling in de shop met de gecorrigeerde gegevens opnieuw plaatsen.
 • Indien er nog open bestellingen zijn, kunt u deze controleren en vereffenen.
 • Neem contact op met de kredietbeoordelaar om eventuele verkeerde gegevens over u te corrigeren.

Indien u de exacte reden niet kunt achterhalen, staan wij graag tot uw beschikking. Richt uw verzoek a.u.b. aan order-request@ratepay.de, en vermeld hierbij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, registratieadres, e-mailadres dat u voor de bestelling gebruikt heeft alsook de bestelgegevens (betaalmethode, shop, tijdstip) of gebruik ons contactformulier. Indien u contact met ons opneemt kunt u ook gelijk eventuele bezwaren tegen het resultaat van de geautomatiseerde analyse indienen. Indien u dit doet, wordt het resultaat van de beoordeling door een medewerker van RatePAY gecontroleerd. Wij hopen dat u begrijpt dat wij informatie over uw kredietwaardigheid vanwege privacyredenen enkel aan het registratieadres kunnen verzenden dat u tijdens de bestelling heeft opgegeven.

Contact

Voor meer informatie kunt u ons contactformulier gebruiken, of bel naar: +49 30 983 20 86 20

Commande B2C

Qui est RatePAY

La société RatePAY GmbH, sise Schlüterstraße 39, 10629 Berlin (ci-après dénommée RatePAY) met à disposition des commerçants en ligne affiliés (ci-après dénommés les Commerçants) les modes de paiement suivants : paiement sur facture, paiement échelonné, prélèvement automatique et paiement anticipé. RatePAY ou la banque partenaire correspondante procède au paiement anticipé des marchandises à travers l’octroi de l’un des modes de paiement proposés. Puisqu’un tel paiement est lié à un risque de crédit, RatePAY effectue une analyse des risques, y compris une vérification de solvabilité.

En quoi consiste l’analyse des risques ?

Pour procéder à l’analyse des risques, RatePAY reçoit de la part du Commerçant les informations fournies par vos soins lors de votre commande, les détails de la commande, d’autres données techniques et, en cas de prélèvement automatique, vos coordonnées bancaires.

Par ailleurs, RatePAY interroge certains organismes de crédit dans le cadre de cette analyse des risques. Les organismes de crédit indiquent à RatePAY s’ils disposent d’informations relatives à la solvabilité, comme par exemple un score de solvabilité, vous concernant. Seuls les organismes de crédit savent comment est calculé le score de solvabilité qu’ils transmettent à RatePAY. RatePAY a recours aux services des organismes de crédit suivants :

 • CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München

En outre, RatePAY peut utiliser les informations de paiement enregistrées sur vous, reçues de votre part dans le cadre de l’utilisation des modes de paiement proposés par RATEPAY, pour effectuer l’analyse des risques.

Comment un refus de paiement peut-il survenir ?

Sur la base du résultat de l’analyse des risques, RatePAY décide si le mode de paiement souhaité pour la commande peut être utilisé. Cependant, l’analyse des risques et la décision sont tous deux des processus automatisés. Ainsi, il peut arriver que vous puissiez effectuer une commande sur une boutique en ligne à l’aide de l’un des modes de paiement proposés par RatePAY mais que les modes de paiement proposés par RatePAY soient indisponibles sur une autre boutique en ligne ou lors d’une commande ultérieure.

Outre les raisons liées à la solvabilité, d’autres causes peuvent expliquer ce refus :

 • La combinaison du nom et de l’adresse fournie par vos soins n’a pas pu être retrouvée. Cette éventualité peut survenir dans le cas de fautes de frappe, mais également dans le cadre d’un déménagement, d’un mariage ou d’un code postal erroné.
 • Vous avez indiqué une adresse de livraison différente, un relais colis ou encore une adresse professionnelle différente de votre adresse indiquée lors de votre inscription comme adresse de facturation.
 • Cette commande vous fait dépasser votre limite d’achat. Ce problème peut notamment survenir lorsqu’un nombre trop important de commandes sont en attente de paiement.

Que faire en cas de refus de paiement ?

 • Lorsque le mode de paiement désiré est indisponible, vous pouvez évidemment convenir d’un mode de paiement alternatif – qui n’est pas proposé par RatePAY – avec le Commerçant (lorsque celui-ci est proposé par le Commerçant, par exemple le paiement par carte de crédit).
 • Si vous pensez que ce refus de paiement est par exemple dû à une erreur dans l’adresse indiquée, vous pouvez à nouveau passer votre commande sur la boutique en corrigeant les informations erronées.
 • Lorsque des commandes sont encore en attente de paiement, veuillez les vérifier et procéder à leur règlement.
 • Le cas échéant, veuillez contacter les organismes de crédit afin de rectifier les informations erronées à votre sujet.

Si la raison exacte ne vous est pas précisée, nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Veuillez adresser vos demandes à order-request@ratepay.de en indiquant les informations suivantes : prénom, nom, adresse d’inscription, adresse e-mail figurant sur la commande, ainsi que les détails de la commande (mode de paiement, boutique, date) ou utilisez notre Formulaire de contact. Dans le cadre de cette prise de contact, vous pouvez également formuler des objections à l’encontre du résultat de l’analyse automatique. Si tel est le cas, le résultat de cette analyse sera vérifié individuellement par l’un des collaborateurs de RatePAY. Pour des raisons de protection de vos données privées, nous vous prions de comprendre que nous enverrons uniquement les renseignements concernant la solvabilité du commanditaire à l’adresse d’inscription indiquée sur la commande.

Contact

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, veuillez utiliser notre Formulaire de contact ou appelez-nous au numéro suivant : +49 30 983 20 86 20.

Bestellwunsch B2C

Wer ist RatePAY

Die RatePAY GmbH mit Sitz in der Schlüterstraße 39, 10629 Berlin (nachfolgend: RatePAY) stellt ihren angeschlossenen Online-Händlern (nachfolgend: Händler) u.a. die Zahlarten Rechnung, Ratenzahlung, Lastschrift und Vorkasse zur Verfügung. RatePAY oder die zugehörige Partnerbank geht für Sie bei einer Gewährung einer der genannten Zahlarten im Hinblick auf die Zahlung der Ware in Vorleistung. Da eine solche Vorleistung mit einem Ausfallrisiko verbunden ist, ist die Durchführung einer sogenannten Risikoprüfung, die insbesondere eine Bonitätsprüfung beinhaltet, durch RatePAY erforderlich.

Was ist der Inhalt der Risikoprüfung?

Zur Durchführung der Risikoprüfung erhält RatePAY von dem Händler die von Ihnen bei der Bestellung angegebenen Daten über Ihre Person, die Bestelldetails, weitere technische Daten und bei Lastschrift Ihre Kontodaten.

RatePAY fragt zudem im Rahmen der Risikoprüfung bei Auskunfteien an. Die Auskunfteien melden an RatePAY, ob zu Ihrer Person bei der Auskunftei Bonitätsinformationen, wie z.B. Scorewerte, gespeichert sind. Allein die Auskunfteien wissen, wie sich der von ihnen errechnete Scorewert zusammensetzt. RatePAY arbeitet mit folgenden Auskunfteien zusammen

 • CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München

Darüber hinaus kann RatePAY über Sie gespeicherte Zahlungsinformationen, die RatePAY im Rahmen der Inanspruchnahme von RATEPA-Zahlarten durch Sie erhalten hat, für die Risikoprüfung nutzen.

Wie kann es zu einer Ablehung kommen?

Auf Basis des Ergebnisses der Risikoprüfung entscheidet RatePAY, ob die gewünschte Zahlungsart für die Bestellung genutzt werden können, wobei sowohl die Risikoprüfung als auch die Entscheidung automatisiert erfolgen. Dabei kann es vorkommen, dass Sie in einem Online-Shop mit einer RatePAY-Zahlungsart bestellen aber in einem anderen Online-Shop oder zu einem späteren Zeitpunkt die RatePAY-Zahlungsarten Ihnen nicht zur Verfügung steht.

Neben Bonitätsgründen können weitere Ursachen vorliegen:

 • Ihre Kombination aus Name und Adresse konnte nicht gefunden werden. Dies kann bei Schreibfehlern, Umzügen, Heirat oder Umgemeindung der Fall sein.
 • Sie haben die abweichende Lieferanschrift, Packstation oder eine Firmenadresse anstatt Ihrer Meldeadresse als Rechnungsadresse angegeben.
 • Mit der Bestellanfrage wurde das persönliche Einkaufslimit überschritten. Dies ist u.a. möglich, sofern noch zu viele unbezahlte Bestellungen vorliegen.

Was Sie im Falle einer Ablehnung tun können?

 • Wenn die von Ihnen gewünschte Zahlungsart nicht zur Verfügung steht, können Sie selbstverständlich mit dem Händler eine alternative – nicht von RatePAY angebotene – Zahlungsart wählen (wenn vom Händler angeboten, z.B. Kreditkarte).
 • Wenn Sie der Meinung sind, die Ablehnung basiert z.B. auf eine fehlerhafte Adresseingabe, dann können Sie in dem Shop die Bestellung unter Angabe der korrigierten Daten erneut aufgegeben.
 • Wenn noch offene Bestellungen existieren, prüfen und begleichen Sie diese bitte.
 • Kontaktieren Sie Auskunfteien um ggf. fehlerhafte Informationen über Sie zu berichtigen.

Sofern Ihnen der genaue Grund nicht ersichtlich ist, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Richten Sie Ihre Anfrage bitte an bestellwunsch@ratepay.de unter Angabe folgender Daten: Vorname, Name, Meldeadresse, E-Mail-Adresse aus der Bestellung, sowie der Bestelldetails (Zahlungsart, Shop, Zeitpunkt) oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Im Rahmen der Kontaktaufnahme können Sie auch Einwände gegen das Ergebnis der automatisierten Prüfung vorbringen. Insofern Sie dies tun, wird das Ergebnis der Prüfung durch einen Mitarbeiter von RatePAY individuell überprüft. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen Auskünfte zur Ihrer Bonität aus Gründen des Datenschutzes nur an die in der Bestellung angegebene Meldeadresse senden

Kontakt

Für mehr Informationen nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an: +49 30 983 20 86 20