Aanvullende algemene voorwaarden voor RATEPAY-betaalmethoden en privacyverklaringen van de RatePAY GmbH

 • Aanvullende algemene voorwaarden voor het gebruik van RATEPAY-betaalmethoden
  1. TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
   1. De RatePAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn, Duitsland, ingeschreven bij het Amtsgericht Charlottenburg (Berlijn) onder HRB 124156 B, (‚wij‘, ‘ons‘, ‘RATEPAY‘) biedt individuele oplossingen op het gebied van online-payment voor een reeks ondernemingen aan, die op hun beurt hun klanten goederen of diensten aanbieden (‘’ONLINE-HANDELAARS’). ONLINE-HANDELAARS hebben in het bijzonder de mogelijkheid, de RATEPAY-betaalmethoden in hun online-shops te integreren en hun klanten als verdere betaalmogelijkheid aan te bieden. Bij het gebruik van de RATEPAY-betaalmethoden neemt RATEPAY ook het wanbetalingsrisico over voor de vorderingen die eerder door de ONLINE-HANDELAARS aan RATEPAY zijn overgedragen uit de overeenkomsten die tussen de ONLINE-HANDELAARS en zijn klanten zijn gesloten.
   2. Deze Aanvullende algemene voorwaarden gelden tussen u en de ONLINE-HANDELAAR voor alle bestelprocedures, waarvoor een RATEPAY-betaling ter beschikking staat en u akkoord gaat met de voorwaarden van de dealer. Wij wijzen u erop, dat afzonderlijke bepalingen van deze Aanvullende algemene voorwaarden geldig zijn afhankelijk van de voorwaarden die tussen u en de ONLINE-HANDELAAR zijn overeengekomen (‘BIJZONDERE VOORWAARDEN‘), behalve wanneer dwingende bepalingen van uw woonlidstaat ter bescherming van consumenten van toepassing zijn.
   3. Deze Aanvullende algemene voorwaarden hebben in het geval van conflicten voorrang op andere voorwaarden van de ONLINE-HANDELAAR.
   4. Tussen u en RATEPAY komt geen overeenkomst tot stand, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
   5. Verklaring betreffende alternatieve geschillenbeslechting in consumentenaangelegenheden: RATEPAY is niet bereid of verplicht deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een orgaan voor geschillenbeslechting van consumenten.
   6. De ONLINE-HANDELAAR behoudt het recht, uw kredietwaardigheid in samenwerking met RATEPAY te controleren. Meer details vindt u in de INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING EN GEGEVENSVERWERKING, die u eveneens op onze website vindt.
   7. Indien op basis van onvoldoende kredietwaardigheid of op basis van het behalen van de omzetlimiet van de ONLINE-HANDELAAR of het klanten-omzetlimiet onder de online dealers het gebruik van de RATEPAY-betaling van uw keuze niet mogelijk zijn, behoudt de ONLINE-HANDELAAR zich de mogelijkheid voor, u een alternatieve betaalmogelijkheid aan te bieden.
   8. De ONLINE-HANDELAAR heeft het recht, vorderingen met inbegrip van alle daarmee verbonden bijkomende rechten, die onder gebruik van een RATEPAY-betaling tot stand komen, aan derden af te staan.
   9. De vorderingen die tot stand komen bij het gebruik van een RATEPAY-betaalmethode worden in het kader van een lopende factoringovereenkomst aan RATEPAY bij gebruik van de RATEPAY-termijnbetaling aan de Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Duitsland (‘WIRECARD BANK’), af te staan. Betalingen kunnen met bevrijdende bedragen uitsluitend aan RATEPAY, bij gebruikmaking van de RATEPAY-termijnbetaling, uitsluitend aan de WIRECARD BANK worden gedaan.
   10. Bij overeenkomsten over de aankoop van goederen geldt: het eigendom van de goederen blijft tot volledige betaling voorbehouden.
   11. RATEPAY-betaalmethoden staan u ter beschikking in de online-shops waar de ONLINE-HANDELAAR zich met de prestaties die hij daar aanbiedt, richt op Duitsland (‚ONLINE-SHOPS DE‘) of op Oostenrijk (‚ONLINE-SHOPS AT‘) of op Zwitserland (‚ONLINE-SHOPS CH‘) of op Nederland (‚ONLINE-SHOPS NL‘).
   12. BIJZONDERE VOORWAARDEN voor het gebruik van RATEPAY-betalingen in ONLINE-SHOPS DE:
    1. Als consument volgens § 13 BGB (burgerlijk wetboek) kunt u gebruikmaken van de RATEPAY-betaalmethoden, indien u de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt.
    2. Als zakelijke klant volgens § 14 BGB kunt u gebruikmaken van de RATEPAY-betaalmethoden als er een passende overeenkomst tussen RATEPAY en de ONLINE-HANDELAAR is gesloten.
   13. BIJZONDERE VOORWAARDEN voor het gebruik van RATEPAY-betaalmethoden in ONLINE-SHOPS AT:
    1. Als consument volgens § 1 al. 1 nr. 2 KSchG (wetgeving inzake werkgelegenheidsbescherming) kunt u gebruikmaken van de RATEPAY-betaalmethoden, indien u de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt.
    2. Als zakelijke klant volgens § 1 al. 1 nr. 1 KSchG kunt u gebruikmaken van de RATEPAY-betaalmethoden als er een passende overeenkomst tussen RATEPAY en de ONLINE-HANDELAAR is gesloten.
   14. BIJZONDERE VOORWAARDEN voor het gebruik van RATEPAY-betaalmethoden in ONLINE-SHOPS CH:
    1. Als consument volgens § 2 al. 2 PBV (regelingen voor de boekhouding voor de gezondheidszorg) kunt u gebruikmaken van de RATEPAY-betaalmethoden, indien u de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt.
    2. Als zakelijke klant volgens art. 10 al. 1 tot MWSTG (btw-wet) kunt u gebruikmaken van de RATEPAY-betaalmethoden als er een passende overeenkomst tussen RATEPAY en de ONLINE-HANDELAAR is gesloten.
    3. Als u het verschuldigde bedrag per stortingsbiljet wilt betalen, gebruik dan een rood, blanco stortingsbiljet. RATEPAY stuurt u geen stortingsbiljet per post. Eventuele posttarieven, die bij de betaling aan het postloket ontstaan, worden aan u verrekend.
   15. BIJZONDERE VOORWAARDEN voor het gebruik van RATEPAY-betaalmethoden in ONLINE-SHOPS NL:
    1. Als consument volgens Boek 7, Artikel 7:5, Nr. 1 Burgerlijk Wetboek kunt u gebruikmaken van de RATEPAY-betaalmethoden, indien u de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt.
    2. Als zakelijke klant (u handelt niet als consument volgens Boek 7, Artikel 7:5, Nr. 1 Burgerlijk Wetboek) kunt u gebruikmaken van de RATEPAY-betaalmethoden als er een passende overeenkomst tussen RATEPAY en de ONLINE-HANDELAARis gesloten.
  2. RATEPAY-BETAALMETHODEN
   1. Voor uw aankoop van goederen of de inschakeling van diensten op het internet kan de ONLINE-HANDELAAR u met ondersteuning van RATEPAY de betaalmethoden RATEPAY-factuur, RATEPAY- incasso, RATEPAY -vooruitbetaling en RATEPAY-termijnbetaling aanbieden.
    Daarbij is de beschikbaarheid van de RATEPAY-betaalmethoden die u ter gebruik door de ONLINE-HANDELAAR worden aangeboden afhankelijk van het feit of voor de respectieve RATEPAY-betaalmethode een passende overeenkomst tussen RATEPAY en de ONLINE-HANDELAAR gesloten is en de respectieve RATEPAY-betaalmethode in de online-shop van de ONLINE-HANDELAAR is geïntegreerd.
    Op onze website vindt u de antwoorden op vaak gestelde vragen (FAQ).
   2. BIJZONDERE VOORWAARDEN voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-factuur
    1. Voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-factuur in ONLINE-SHOPS DE, in ONLINE-SHOPS AT en in ONLINE-SHOPS NL geldt:
     1. Met de RATEPAY-factuur kiest u voor de betaling per factuur. U ontvangt een factuur of een afzonderlijke betalingsverordening, die binnen een periode die is bepaald door de ONLINE-HANDELAAR en zonder aftrek moet worden betaald.
     2. Als u na ontvangst van de factuur of na ontvangst van de afzonderlijke betalingsverordening niet ten laatste op de vervaldag betaalt, raakt u ook zonder afzonderlijke aanmaning in verzuim, tenzij de betaling achterwege blijft als gevolg van een omstandigheid die buiten uw macht ligt.
     3. Als u in verzuim bent, heeft RATEPAY het recht, voor elke aanmaning gepaste aanmaningskosten ter hoogte van vijf procent over de respectieve basisrente van de Europese Centrale Bank te berekenen.
    2. Voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-factuur in ONLINE-SHOPS CH geldt:
     1. Met de RATEPAY-factuur kiest u voor de betaling per factuur. U ontvangt een factuur of een afzonderlijke betalingsverordening, die binnen een periode die is bepaald door de ONLINE-HANDELAAR en zonder aftrek, ten laatste op de vervaldatum, moet worden betaald.
     2. Als u na ontvangst van de factuur of na ontvangst van de afzonderlijke betalingsverordening niet ten laatste op de vervaldatum betaalt, raakt u ook zonder afzonderlijke aanmaning in verzuim, tenzij de betaling achterwege blijft als gevolg van een omstandigheid die u niet hebt veroorzaakt.
     3. Als u in verzuim bent, heeft RATEPAY het recht, voor de eerste aanmaning aanmaningskosten ter hoogte van 10,00 CHF en voor de tweede aanmaning aanmaningskosten ter hoogte van 15,00 CHF, alsook aanmaningskosten ter hoogte van vijf procent over de respectieve basisrente van de Europese Centrale Bank te berekenen.
   3. BIJZONDERE VOORWAARDEN voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-incasso
    1. Voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-incasso in ONLINE-SHOPS DE, in ONLINE-SHOPS AT en in ONLINE-SHOPS NL geldt:
     1. Met de RATEPAY-incasso kiest u voor de betaling per incasso. U ontvangt een factuur of een afzonderlijke betalingsverordening, die binnen een periode die is bepaald door de ONLINE-HANDELAAR en zonder aftrek moet worden betaald.
     2. Bij het gebruik van de RATEPAY-incasso verstrekt u RATEPAY een SEPA-incassomachtiging. RATEPAY schrijft dan automatisch tegen de vervaldatum de vordering uit de contractuele relatie tussen u en de ONLINE-HANDELAAR volgens de machtiging die u hebt verstrekt en het identificatienummer van de crediteur die in de machtiging staat, af van de girorekening die u hebt vermeld.
     3. RATEPAY zal u de inning aankondigen per e-mail, ten laatste één kalenderdag vóór de vervaldatum van de SEPA-incasso (prenotificatie/voorafgaande bekendmaking). De inning vindt ten vroegste plaats op de datum die staat vermeld in de voorafgaande bekendmaking. De inning kan op een later tijdstip plaatsvinden maar altijd op tijd.
     4. Als tussen de opstelling van de factuur of de opstelling van de afzonderlijke betalingsverordening, de voorafgaande kennisgeving en de vervaldatum het te betalen bedrag vermindert (bijv. door crediteringen), kan het afgeboekte bedrag afwijken van het bedrag dat wordt vermeld in de factuur of in de afzonderlijke betalingsvordering en in de voorafgaande kenn0isgeving.
     5. U dient ervoor te zorgen dat de girorekening die u hebt vermeld, op de vervaldatum voldoende gedekt is. De kredietinstelling die de rekening beheert is niet verplicht het incasso te innen, indien de girorekening niet voldoende gedekt is.
     6. Als het bij gebrek aan een vereiste dekking van de girorekening of vanwege een onrechtmatig bezwaar van de rekeninghouder, of op basis van verkeerde of foutieve informatie voor de verstrekking van een SEPA-incassomachtiging, of op basis van het vervallen van de girorekening tot een terugboeking komen, komt u ook zonder afzonderlijke aanmaning in verzuim, tenzij de terugboeking plaatsvindt als gevolg van een omstandigheid die buiten uw macht ligt.
     7. De kosten die in het geval van een terugboeking door de kredietinstelling die de rekening beheert, aan RATEPAY in rekening worden gebracht, worden inclusief gepaste behandelingskosten aan u doorgegeven en dienen door u te worden betaald. RATEPAY heeft het recht, in het geval van terugboeking de betaalmethode om te zetten naar de SEPA-overschrijving.
     8. Als u in verzuim bent, heeft RATEPAY het recht, voor elke aanmaning gepaste aanmaningskosten ter hoogte van vijf procent over de respectieve basisrente van de Europese Centrale Bank te berekenen.
     9. Op basis van de hoge kosten die gepaard gaan met een terugboeking verzoeken wij u in het geval van terugtreden uit een contractuele relatie die tussen u en de ONLINE-HANDELAAR is aangegaan, een retour of een reclamatie, geen bezwaar te maken tegen de SEPA-incasso. In deze gevallen vindt de afstemming met de ONLINE-HANDELAAR en de ongedaanmaking van de betaling plaats door het terugstorten van het desbetreffende bedrag of door een creditnota.
    2. Voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-incasso in ONLINE-SHOPS CH geldt:
     De betaalmethode RATEPAY-incasso is in ONLINE-SHOPS CH momenteel niet geïntegreerd en staat u daar helaas niet ter beschikking.
   4. BIJZONDERE VOORWAARDEN voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-vooruitbetaling
    1. Voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-vooruitbetaling in ONLINE-SHOPS DE, in ONLINE-SHOPS AT en in ONLINE-SHOPS CH geldt:
     Met de betaalmethode RATEPAY-vooruitbetaling kiest u voor de betaling per vooruitbetaling. U ontvangt een factuur of een afzonderlijke betalingsverordening, die binnen een periode die is bepaald door de ONLINE-HANDELAAR en zonder aftrek moet worden betaald. Na een periode van 14 dagen vanaf vervaldatum is RATEPAY niet meer verplicht uw betaling aan te nemen als vervulling van uw plicht. De goederen worden verzonden zodra u het bedrag van de betaling volledig hebt overgeschreven naar de rekening in de factuur of in de afzonderlijke vordering.
    2.  Voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-vooruitbetaling in ONLINE-SHOPS NL geldt:
     De betaalmethode RATEPAY-vooruitbetaling is in ONLINE-SHOPS NL momenteel niet geïntegreerd en staat u daar helaas niet ter beschikking.
   5. BIJZONDERE VOORWAARDEN voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-termijnbetaling
    1. Voor het gebruik van de betaalmethode RATEPAY-termijnbetaling in ONLINE-SHOPS DE en in ONLINE-SHOPS AT geldt:
     1. Met de RATEPAY-termijnbetaling kiest u voor de betaling in maandelijkse termijnen. Over een overeengekomen looptijd moeten daarbij maandelijkse termijnen worden geteld, waarbij de afsluitende termijn onder bepaalde omstandigheden van de vorige termijnbedragen afwijkt. De maandelijkse termijnen kunt u per SEPA-incasso betalen. In afzonderlijke gevallen kan de ONLINE-HANDELAAR u ook de betaling per SEPA-overschrijving aanbieden. Details over de betaling haalt u uit het termijnenplan dat u ter beschikking wordt gesteld.
     2. De RATEPAY-termijnbetaling wordt aangeboden in samenwerking met de WIRECARD BANK. Vorderingen worden in het kader van een lopende factoringovereenkomst aan de WIRECARD BANK afgestaan. Betalingen kunnen met bevrijdende bedragen uitsluitend aan de WIRECARD BANK worden gedaan.
     3. Bij het gebruik van de RATEPAY-termijnbetaling door middel van SEPA-incasso verstrekt u WIRECARD BANK een SEPA-incassomachtiging. De WIRECAD BANK schrijft dan automatisch tegen de vervaldatum de vordering uit de contractuele relatie tussen u en de ONLINE-HANDELAAR volgens de machtiging die u hebt verstrekt en het identificatienummer van de crediteur die in de machtiging staat, af van de girorekening die u hebt vermeld.
     4. WIRECARD BANK / RATEPAY zal u de inning aankondigen per e-mail, ten laatste één kalenderdag vóór de vervaldatum van de SEPA-incasso (prenotificatie/voorafgaande bekendmaking). De inning vindt ten vroegste plaats op de datum die staat vermeld op de voorafgaande bekendmaking. De inning kan op een later tijdstip plaatsvinden maar altijd op tijd.
     5. Als tussen de opstelling van het termijnenplan of de opstelling van een afzonderlijke betalingsverordening, de voorafgaande kennisgeving en de vervaldatum het te betalen bedrag vermindert (bijv. door crediteringen), kan het afgeboekte bedrag afwijken van het bedrag dat wordt vermeld in de factuur of in de afzonderlijke betalingsvordering en in de voorafgaande kennisgeving.
     6. U dient ervoor te zorgen dat op de vervaldatum de girorekening die u hebt vermeld, voldoende gedekt is. De kredietinstelling die de rekening beheert, is niet verplicht het incasso te innen, indien de girorekening niet voldoende gedekt is.
     7. Als het bij gebrek aan een vereiste dekking van de girorekening of vanwege een onrechtmatig bezwaar van de rekeninghouder, of op basis van verkeerde of foutieve informatie voor de verstrekking van een SEPA-incassomachtiging, of op basis van het vervallen van de girorekening tot een terugboeking komen, komt u ook zonder afzonderlijke aanmaning in verzuim, tenzij de terugboeking plaatsvindt als gevolg van een omstandigheid die buiten uw macht ligt.
     8. De kosten die in het geval van een terugboeking door de kredietinstelling die de rekening beheert, aan WIRECARD BANK in rekening worden gebracht, worden inclusief gepaste behandelingskosten aan u doorgegeven en dienen door u te worden betaald. WIRECARD BANK heeft het recht, in het geval van terugboeking de betaalmethode om te zetten naar de SEPA-overschrijving.
     9. Op basis van de hoge kosten die gepaard gaan met een terugboeking, verzoeken wij u in het geval van terugtreden uit een contractuele relatie die tussen u en de ONLINE-HANDELAAR is gesloten, een retour of een reclamatie, geen bezwaar te maken tegen de SEPA-incasso. In deze gevallen vindt de afstemming met de ONLINE-HANDELAAR en de ongedaanmaking van de betaling door het terugstorten van het desbetreffende bedrag of door een creditnota.
     10. De basisinformatie over uw tariefbetaling voor de bij de ONLINE-HANDELAAR geplande bestelling (looptijd, termijnhoogte, debetrente voet per jaar, rente, totaalbedrag etc.) haalt u uit de berekening van termijnen, die u beschikbaar wordt gesteld in het kader van de bestelprocedure. Hierbij kan er ook – indien mogelijk – rekening worden gehouden met wensen van u op het gebied van de hoogte van de afbetalingen of looptijd. Meer informatie haalt u uit het termijnenplan dat u ter beschikking wordt gesteld.
     11. De betalingen die in het kader van de bestelprocedure zijn afgesproken moeten tijdens de looptijd van de afbetaling normaal telkens op de 28e dag van elke maand worden betaald. De eerste betaling moet normaal gesproken in de maand volgend op de factuur- of leverdatum worden gedaan. Details over de vervaldatum haalt u uit het termijnenplan dat u ter beschikking wordt gesteld.
     12. Als u een termijnbetaling niet ten laatste op de vervaldag uitvoert, raakt u ook zonder afzonderlijke aanmaning in verzuim, tenzij de betaling achterwege blijft als gevolg van een omstandigheid die buiten uw macht ligt.
     13. Als u in verzuim bent, heeft de WIRECARD BANK het recht, voor elke aanmaning gepaste aanmaningskosten ter hoogte van vijf procent over de respectieve basisrente van de Europese Centrale Bank te berekenen.
     14. Bij een gedeeltelijke retournering wordt het te betalen totaalbedrag verminderd. In dit geval krijgt u van RATEPAY een nieuw termijnenplan. Het maandelijkse afbetalingsbedrag blijft daarbij normaal gesproken ongewijzigd, alleen de looptijd van de afbetaling wordt korter. Meer informatie haalt u uit het nieuwe termijnenplan.
     15. Hoe een termijnenplan voor een RATEPAY-termijnbetaling eruit zou kunnen zien, laat het volgende voorbeeld zien, dat meteen het representatieve voorbeeld is volgens § 6a al. 3 PAngV (Preisangabenverordnung, verordening inzake prijsaanduiding) (‚2/3 Voorbeeld’):
      Voorbeeld van een termijnenplan
      Bestelling: 19-11-2018
      Levering: 21-11-2018
      Vervaldatum van de betalingen: de 28e van elke maand
      Contante verkoopprijs: 300,00 EUR
      debetrentevoet per jaar (gebonden): 13,70 %
      Rente: 12,22 EUR
      Tarief voor het afsluiten van de overeenkomst: 3,95 EUR
      Totaalbedrag: 316,17 EUR
      Looptijd: 6 maanden
      Aantal termijnen Vervaldatum Bedrag van de aflossing in EUR Rente in EUR Tarief voor het afsluiten van de overeenkomst in EUR Verschuldigde termijnbetalingen in EUR Restschuld in EUR
      1 28-12-2018 48,00 4,04 0,66 52,70 255,29
      2 28-1-2019 49,33 2,71 0,66 52,70 205,30
      3 28-2-2019 49,86 2,18 0,66 52,70 154,78
      4 28-3-2019 50,40 1,64 0,66 52,70 103,72
      5 28-4-2019 50,94 1,10 0,66 52,70 52,12
      6 28-5-2019 51,47 0,55 0,65 52,67 0,00
      Bedrag: 300,00 12,22 3,95 316,17
      Het termijnenplan bestaat uit zes termijnbetalingen. De eerste vijf termijnbetalingen bedragen telkens 52,70 EUR. De laatste termijn (afsluitende termijn) bedraagt 52,67 EUR.
      Link naar de berekening van termijnen: https://www.ratepay.com/ratenrechner/.
 • Informatie over de gegevensbescherming en de gegevensverwerking bij de RatePAY GmbH
  1. INFORMATIE OVER DE RATEPAY GMBH
   De RatePAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn, Duitsland, ingeschreven bij het Amtsgericht Charlottenburg (Berlijn) onder HRB 124156 B, (‚wij‘, ‘ons‘, ‘RATEPAY‘) biedt individuele oplossingen op het gebied van online-payment voor een reeks ondernemingen aan, die op hun beurt hun klanten goederen of diensten aan bieden (‘’ONLINE-HANDELAARS’). ONLINE-HANDELAARS hebben in het bijzonder de mogelijkheid, de RATEPAY-betaalmethoden in hun online-shops te integreren en hun klanten als verdere betaalmogelijkheid aan te bieden. Bij het gebruik van de RATEPAY-betaalmethoden neemt RATEPAY ook het wanbetalingsrisico op zich voor de eerder door de ONLINE-HANDELAARS aan RATEPAY overgedragen vorderingen uit de tussen de ONLINE-HANDELAARS en zijn klanten gesloten overeenkomsten.
  2. WAAROM RATEPAY UW GEGEVENS VERWERKT
   1. De ONLINE-HANDELAAR stelt u voor uw betaling één of meer RATEPAY-betaalmethoden ter beschikking. Daarvoor werkt de ONLINE-HANDELAAR met RATEPAY samen. RATEPAY helpt de ONLINE-HANDELAAR om uw betaling ongecompliceerd af te handelen.
   2. De vorderingen die tot stand komen bij het gebruik van een RATEPAY-betaling worden in het kader van een lopende factoringovereenkomst aan RATEPAY bij gebruik van de RATEPAY-termijnbetaling, aan de Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Duitsland (‘WIRECARD BANK’), afgestaan. Betalingen kunnen met bevrijdende bedragen uitsluitend aan RATEPAY, bij gebruikmaking van de RATEPAY-termijnbetaling, uitsluitend aan de WIRECARD BANK worden gedaan.
   3. We vragen om uw begrip ervoor dat zonder de verwerking van uw gegevens de RATEPAY-betaalmethoden niet ter beschikking kunnen worden gesteld.
   4. RATEPAY is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in het kader van de betaalprocedure.
   5. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerkingen van de ONLINE-HANDELAAR. Raadpleeg daarom ook de informatie over de gegevensbescherming en de gegevensverwerking van de ONLINE-HANDELAAR.
  3. OM WELKE GEGEVENS GAAT HET
   1. Voor de bovengenoemde doeleinden verzamelt en verwerkt RATEPAY uw volgende gegevens:
    1. Persoonlijke gegevens: naam (titel, voornaam/voornamen, achternaam), geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
    2. Rekeninggegevens (RATEPAY-incasso): rekeninghouder, IBAN, BIC/SWIFT, kredietinstelling.
    3. Bestelgegevens: gegevens over uw huidige, eerdere en/of toekomstige bestellingen bij de ONLINE-HANDELAAR en andere online-shops waarmee RATEPAY samenwerkt, zoals informatie over de door u gekozen producten en RATEPAY-betaalmethoden.
    4. Gegevens over kredietwaardigheid: gegevens, in het bijzonder van inlichtingenbureaus en overige partners die uitsluiting over uw kredietwaardigheid geven, zoals informatie over eventuele vorderingen op naam en overige kredietwaardigheidsgegevens, indien dit gebruik volgens de toepasselijke bepalingen voor gegevensbescherming.
    5. Technische gegevens: gegevens over de uitrusting van het eindapparaat dat u gebruikt, bijv. IP-adres, browserversie, taalinstellingen, (‘apparaatspecifieke gegevens‘) en gegevens over het gebruik van de websites van de ONLINE-HANDELAAR.
   2. De gegevens verzamelen wij voornamelijk bij de ONLINE-HANDELAAR waarmee u een overeenkomst sluit. Verder worden gegevens over kredietwaardigheid bij inlichtingenbureaus en informatie van dienstverleners voor fraudebestrijding verzameld.
  4. RISICOCONTROLE BIJ RATEPAY
   1. Bij de risicocontrole verwerken wij uw gegevens, om te bepalen, of u kunt voldoen aan uw betaalverplichtingen. Daarvoor bepalen wij de waarschijnlijkheid van de correcte betaling in verband met RATEPAY-betalingen. Daardoor beschermen wij u tegen een mogelijke te zware schuldenlast en onszelf tegen een wanbetaling.
   2. Om deze risicocontroles uit te kunnen voeren, draagt de der ONLINE-HANDELAAR uw gegevens over aan RATEPAY. Afhankelijk van het resultaat van de risicocontrole kunt u gebruikmaken van de respectieve RATEPAY-betaling.
   3. De risicocontrole kan reeds tijdens de bestelprocedure plaatsvinden, om u een soepele aankoopervaring te kunnen bieden, als de ONLINE-HANDELAAR zijn online-shop individueel vormgeeft. In dit geval wordt u nogmaals afzonderlijk gewezen op de uitvoering van de risicocontrole.
   4. De risicocontrole is een voorwaarde voor het gebruik van een RATEPAY-betaalmethode. De gegevensverwerking die daarvoor nodig is, vindt dus aan het einde plaats en voor de uitvoering van de overeenkomst, die u met de ONLINE-HANDELAAR hebt gesloten (art. 6 alinea 1 pag. 1 lid b AVG). Indien u daarbij uw toestemming verstrekt, vindt de verwerking daarbij plaats volgens art. 6 alinea 1 pag. 1 lid a AVG.
  5. GEGEVENSVERWERKING BIJ DE RISICOCONTROLE VOOR RATEPAY-BETAALMETHODEN
   1. Bij de risicocontrole voor RATEPAY-betaalmethoden bepaalt RATEPAY de waarschijnlijkheid van de correcte betaling (het ‘RESULTAAT‘). Het RESULTAAT wordt bepaald aan de hand van onze ervaring op het gebied van online-payment en de betaalprocedure alsook op basis van een mathematisch-statistische beoordeling van de volgende gegevens:
    a) informatie over de huidige bestelling (prijs van de goederen of diensten, informatie over de koper of gebruiker van de dienst, hoogte van de winkelwagen, technische gegevens),
    b) informatie over bestellingen die reeds zijn gedaan met een RATEPAY-betaalmethode;
    c) informatie over uw adres;
    d) Informatie van inlichtingenbureaus, zgn. scorewaarden (bijv. Schufa, Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung; Duits instituut voor algemene kredietbewaking), en informatie over kredietwaardigheid
   2. Kredietwaardigheidsgegevens, met inbegrip van het RESULTAAT en de gegevens die ten grondslag liggen aan de beoordeling, worden na verlening van een RATEPAY-betaalmethode 12 maanden gebruikt, om ervoor te zorgen, dat de beoordelingen in risicobeoordelingen worden opgenomen, als u opnieuw kiest voor een RATEPAY-betaalmethode.
   3. Op basis van het RESULTAAT neemt de ONLINE-HANDELAAR de beslissing, of u de gewenste RATEPAY-betaalmethode kan worden aangeboden. Daarvoor geeft RATEPAY aan de ONLINE-HANDELAAR de informatie door, of de risicocontrole positief of negatief is uitgevallen. De ONLINE-HANDELAAR heeft op geen enkel moment toegang tot de gegevens die ten grondslag liggen aan de risicocontrole, voor zover hij ze niet zelf aan RATEPAY heeft doorgegeven.
   4. Indien een RATEPAY-betaalmethode niet aan u ter beschikking kon worden gesteld, worden uw gegevens uit de respectieve bestelling voor dit doel 6 maanden gebruikt. Dit maakt het voor ons mogelijk dubbele aanvragen bij inlichtingenbureaus te vermijden, en is dus bevorderlijk voor de gegevensminimalisering.
  6. SAMENWERKING MET INLICHTINGENBUREAUS
   1. Naast de andere, bovengenoemde gegevenscategorieën is het resultaat gebaseerd op scorewaarden van inlichtingenbureaus. Om deze scorewaarden van inlichtingenbureaus te kunnen krijgen, geeft RATEPAY eerst de gegevens die met het sluiten van uw contract verband houden, in het bijzonder verzoek, opname van de overeenkomst met de ONLINE-HANDELAAR door aan de inlichtingenbureaus. Als onderdeel van de risicocontrole vindt deze gegevensoverdracht- en verzameling plaats ter afsluiting van de overeenkomst tussen u en de ONLINE-HANDELAAR en daarmee op basis van art. 6 alinea 1 pag. 1 lid b AVG.
   2. Als de betaling aan ons in het kader van de RATEPAY-betaalmethode niet juist wordt afgehandeld, geven wij de informatie over de wanbetaling door aan de inlichtingenbureaus. Deze verwerking dient in het belang van alle deelnemers aan het economische verkeer, om de wanbetaling en de te zware schuldenlast van consumenten en schuldenaars te vermijden, en vindt derhalve plaats op basis van art. 6 alinea 1 pag. 1 lid f AVG.
   3. Momenteel verzamelen wij gegevens over kredietwaardigheid van en dragen ze over aan de volgende inlichtingenbureaus:
    1. SCHUFA Holding AG
     De informatie volgens art. 14 van de Algemene verordening gegevensbescherming over de gegevensverwerking die plaatsvindt bij de EUSCHUFA Holding AG vindt u hier:
     https://www.schufa.de/de/datenschutz-dsgvo/
    2. Creditreform Boniversum GmbH
     De informatie volgens art. 14 van de Algemene verordening gegevensbescherming over de gegevensverwerking die plaatsvindt bij de Creditreform Boniversum GmbH vindt u hier:
     www.boniversum.de/EU-DSGVO
    3. CRIF Bürgel GmbH
     De informatie volgens art. 14 van de Algemene verordening gegevensbescherming over de gegevensverwerking die plaatsvindt bij de CRIF Bürgel GmbH vindt u hier:
     https://www.crifbuergel.de/de/datenschutz
    4. CRIF AG
     De informatie over de gegevensverwerking die plaatsvindt bij CRIF AG vindt u hier:
     https://www.mycrifdata.ch/#/dsg
    5. CRIF GmbH
     De informatie volgens art. 14 van de Algemene verordening gegevensbescherming over de gegevensverwerking die plaatsvindt bij de CRIF GmbH vindt u hier:
     https://www.crif.at
    6. Regis24 GmbH
     De informatie volgens art. 14 van de Algemene verordening gegevensbescherming over de gegevensverwerking die plaatsvindt bij de Regis24 GmbH vindt u hier:
     www.regis24.de/informationen
    7. InterCard AG
     De informatie over de gegevensverwerking die plaatsvindt bij Intercard AG vindt u hier:
     https://www.intercard.de/de/karteninhaber/datenschutzinformationen
    8. creditPass GmbH
     De informatie over de gegevensverwerking die plaatsvindt bij creditPass GmbH vindt u hier:
     https://creditpass.de/service/datenschutz/
    9. Bisnode Austria Holding GmbH
     De informatie over de gegevensverwerking die plaatsvindt bij Bisnode Austria Holding GmbH vindt u hier:
     https://www.bisnode.at/daten-und-sicherheit/
    10. Bisnode D&B Schweiz AG
     De informatie over de gegevensverwerking die plaatsvindt bij Bisnode D&B Schweiz AG vindt u hier:
     https://www.bisnode.ch/datenschutz/
    11. Experian Nederland B.V.
     De informatie over de gegevensverwerking die plaatsvindt bij Experian Nederland B.V. vindt u hier:
     http://www.experian.nl/privacy-statement/ en hier:
     http://www.experian.de/rechtliches/datenschutz.html
  7. GEGEVENSVERWERKING BIJ DE UITVOERING VAN HET CONTRACT
   1. Voor de aankoop en overdracht van de vordering uit de contractuele relatie die tussen u en de ONLINE DEALER is gesloten, voor de aansluitende betaalprocedure door RATEPAY alsook voor de algemene, in contractuele context noodzakelijke contactopname verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 al. 1 pag. 1 lid b AVG voor zover noodzakelijk. In het bijzonder verwerken wij uw rekeninginformatie om bijvoorbeeld een incasso te innen of uw adres en e-mailadres, om u een factuur te kunnen sturen. Indien nodig dragen wij gegevens daarvoor over aan banken en betalingsdienstaanbieders in het kader van de betaalprocedure.
   2. Voor de behandeling van een eventueel openstaande vordering kan RATEPAY uw gegevens overdragen aan incasso-ondernemingen, die dan de verdere schuldinning overnemen. De basis daarvoor is art. 6 alinea 1 pag. 1 lid f AVG.
   3. Voor doeleinden in verband met het ondernemingsbestuur kunnen wij uw gegevens overdragen aan concernondernemingen. Dit dient o.a. voor de liquiditeitsplanning en consolidatie en is gebaseerd op art. 6 al. 1 p. 1 lid f AVG.
   4. Gedeeltelijk dragen wij aan de ONLINE-HANDELAAR ook de informatie over die relevant is voor uw bestel- en betaalprocedure. De ONLINE-HANDELAARS hebben deze informatie nodig om eventueel het bestaan van aanspraken op garantie te kunnen beoordelen, of om u informatie te kunnen aanbieden over uw bestelling of klantenservice. De verwerking is derhalve gebaseerd op art. 6 al. i p. 1 lid f AFG (rechtmatig belang), of, indien het gaat om contractuele informatie, op art. 6 al. 1 p. 1 lid f AVG.
  8. FRAUDEBESTRIJDING
   1. Om misbruik van uw gegevens uit te sluiten en financiële schade af te wenden, verwerken wij uw gegevens, om door de vaststelling van ongebruikelijke gebruikspatronen frauduleuze handelingen te herkennen. Daarvoor dragen wij uw gegevens over aan een dienstverlener, die uw technische gegevens en de bestelgegevens onderwerpt aan een plausibiliteitscontrole, om bijvoorbeeld bestellingen op een afwijkend adres te analyseren.
   2. Concreet is de fraudepreventie onder andere gebaseerd op informatie met betrekking tot:
    (a) of het eindapparaat van de gebruiker momenteel of eerder via een proxyverbinding communiceert of heeft gecommuniceerd;
    (b) of het eindapparaat zich voor het laatst via verschillende internet-serviceproviders heeft verbonden;
    (c) of de geografische coördinaten van het eindapparaat vaak veranderen of veranderden;
    (d) hoeveel internettransacties de afgelopen tijd via het apparaat zijn uitgevoerd (daarbij is echter niet herkenbaar, om welke soort transacties het gaat); en
    (e) hoe waarschijnlijk het is, dat het apparaat dat in de database van de dienstverlener wordt vermeld, echt het apparaat van de gebruiker is.
   3. De dienstverlener is door een overeenkomst inzake gegevensbescherming gebonden aan onze instructies, en verwerkt de gegevens niet voor eigen doeleinden.
  9. DIENSTVERLENER EN GEGEVENSOVERDRACHT BUITEN DE EU
   1. Voor contactopname in het kader van klanttevredenheid (bijv. via e-mail) maken wij gebruik van dienstverleners, om via automatische procedures kosten te sparen. Om de beveiliging van uw gegevens ook in deze gevallen te garanderen, hebben wij deze dienstverleners verplicht, uw gegevens uitsluitend te verwerken op basis van onze instructie.
   2. Deze dienstverleners hebben hun zetel gedeeltelijk buiten de Europese Economische Ruimte. Als er een overdracht buiten de EER plaatsvindt en er geen besluit van de Europese Commissie waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard aanwezig is, of een US-Amerikaanse dienstverlener geen Privacy Shield-certificering laat zien, maken wij gebruik van standaard contractuele clausules van de Europese Commissie.
  10. BEWARING EN OPSLAG VAN UW GEGEVENS
   1. RATEPAY bewaart de gegevens, die wij in het kader van de voorbereiding en afhandeling van de overeenkomst van u verzamelen, voor een periode van 5 jaar. De termijn begint met het einde van het jaar, waarin de overeenkomst wordt gesloten of ten minste werd voorbereid, en is gelijk aan de wettelijke verjaringstermijn van burgerrechtelijke aanspraken. Daarmee voldoen wij aan onze wettelijke bewaartermijn als betalingsdienstaanbieders volgens § 30 ZAG ( Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz , wet. aangaande toezicht op betalingsdienstaanbieders).
   2. Toegang tot deze gegevens is onderworpen aan strikte beperkingen. Onze medewerkers hebben geen toegang tot informatie inzake kredietwaardigheid.
   3. Na afloop van de opslagduur worden uw persoonsgegevens geblokkeerd en na afloop van de bewaartermijnen in het handels- of fiscaalrecht en/of dergelijke bewaarplichten definitief gewist of geanonimiseerd. Conclusies over uw persoon zijn dan niet meer mogelijk. De geanonimiseerde gegevens helpen ons echter, onze risicobeoordeling en ons bedrijfsmodel constant te optimaliseren. De bewaring van de gegevens en de aansluitende anonimisering zijn derhalve in ons rechtmatig belang, art. 6 alinea 1 pag. 1 lid f AVG.
  11. UW RECHTEN BIJ DE GEGEVENSVERWERKING
   1. Recht op inzage welke gegevens wij over u verwerken (art. 15 AVG)
    U hebt het recht informatie te verkrijgen over welke gegevens van u bij ons worden verwerkt alsook overige informatie volgens art. 15 AVG, die in verband staat met de gegevensverwerking. Op aanvraag delen wij u graag de desbetreffende gegevens en informatie mee en stellen u een kopie van deze gegevens beschikbaar.
   2. Recht op rectificatie van uw gegevens (art. 16 AVG);
    U hebt het recht op rectificatie van uw gegevens, als uw gegevens onjuist of – met inachtneming van de doeleinden van de verwerking – onvolledig zijn.
   3. Recht op wissing (art. 17 AVG)
    U hebt het recht op wissing, als gegevens niet meer nodig zijn, de verwerking niet rechtmatig is of sprake is van overige gevallen die staan vermeld in art. 17 AVG. In deze gevallen wissen wij uw gegevens onmiddellijk.
   4. Recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens (art. 18 AVG)
    U hebt het recht op beperking van uw gegevens in de gevallen die worden genoemd in art. 18 AVG. Hiertoe behoort onder andere het geval, dat wij gegevens op locaties of in een omvang verwerken, waardoor de gegevensverwerking niet meer wettelijk gerechtvaardigd is. Bovendien kan het relevant zijn dat gegevens onderworpen zijn aan een bewaarplicht en wij ze daarom niet zomaar mogen verwijderen. In dit geval beperken wij de verwerking zo veel mogelijk. Beperking houdt normaal gesproken in dat de gegevens worden opgeslagen maar medewerkers er geen toegang meer toe hebben.
   5. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 AVG)
    Het recht op zogenoemde gegevensportabiliteit maakt het u mogelijk, gegevens over u, die u zelf aan ons hebt verstrekt, te verkrijgen in het formaat zoals voorzien in art. 20 AVG en door ons te laten overdragen. Uitgesloten van afgifte zijn echter gegevens die wij door de verwerking zelf krijgen (zogenoemde verwerkingsresultaten).
   6. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerkingen, die zijn gebaseerd op art. 6 al. 1 p. 1 lid f AVG (art. 21 AVG)
    Wij stoppen met de verwerking van gegevens die is gebaseerd op art. 6 al. 1 p. 1 lid f AVG, als u bezwaar hiertegen maakt en het bezwaar rechtmatig is.
   7. Herroepingsrecht
    U kunt op elk moment de toestemming die u ons verstrekt hebt bij het afsluiten van de overeenkomst tussen u en de ONLINE-HANDELAAR herroepen, door rechtstreeks contact op te nemen met RATEPAY, bijvoorbeeld per e-mail of telefoon. Als u uw toestemming intrekt, worden uw gegevens niet meer op basis van de toestemming verwerkt. De toelaatbaarheid van de gegevensverwerkingen die plaatsvonden vóór de intrekking op basis van uw toestemming blijft onaangetast door de intrekking, net als de toelaatbaarheid van de gegevensverwerking op basis van andere rechtsgronden. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit).
  12. INFORMATIE OVER WEIGERING BIJ RATEPAY-BETAALMETHODEN
   Meer over de risicocontrole en de mogelijke redenen voor een weigering van de RATEPAY-betaalmethoden vindt u op: https://www.ratepay.com/service-center-kaeufer/bestellwunsch-b2c (voor consumenten) en
   https://www.ratepay.com/service-center-kaeufer/bestellwunsch-b2b (voor ondernemingen)
  13. CONTACT EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
   1. U kunt op elk moment contact opnemen met het gegevensbeschermingsteam van RATEPAY via:
    RatePAY GmbH
    – Datenschutz –
    Franklinstraße 28-29
    10587 Berlin, Germany
    datenschutz [ a t ] ratepay.com
   2. U neemt rechtstreeks contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via:
    ISiCO Datenschutz GmbH
    – Datenschutzbeauftragter RATEPAY –
    Am Hamburger Bahnhof 4
    10557 Berlin, Germany
    berlin [ a t ] isico-datenschutz.de